Obowiązki właścicieli zwierząt
środa, 16 sierpnia 2017 07:57

Wynikają z następujących przepisów:

Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.).
Art. 9.
1. Kto utrzymuje zwierzę domowe, ma obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody.
2. Zabrania się trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 m.

Art. 10.1. Prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia organu gminy właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa, wydawanego na wniosek osoby zamierzającej prowadzić taką hodowlę lub utrzymywać takiego psa.

Art. 10a. Zabrania się:
1) wprowadzania do obrotu zwierząt domowych na targowiskach, targach i giełdach;
2) prowadzenia targowisk, targów i giełd ze sprzedażą zwierząt domowych;
3) wprowadzania do obrotu psów i kotów poza miejscami ich chowu lub hodowli.

Osoby utrzymujące zwierzęta domowe obowiązane są do przestrzegania przepisów lokalnych określonych w uchwale nr XXVI/259/13 Rady Miejskiej w Złotowie w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Złotów.
§ 10. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe mają obowiązek sprawować nad nimi nadzór w miejscach publicznych w taki sposób, aby nie powodowały one zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi oraz innych zwierząt.
2. Osoba utrzymująca psa, wyprowadzając go poza teren własnej posesji, a w przypadku nieruchomości,w której znajduje się więcej niż jeden lokal, także na nieruchomość wspólną, ma obowiązek prowadzenia psa na smyczy a psa należącego do ras uznanych za agresywne lub mieszańca tych ras, prowadzenia także w kagańcu.
3. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone jedynie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko w wypadku, gdy posiadacz psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem się. Zwolnienie ze smyczy psa rasy innej niż uznanej za agresywną lub jej mieszańca jest dopuszczone ponadto pod warunkiem, że pies ma założony kaganiec.
4. Na terenach oznaczonych jako wybiegi dla psów osoby je utrzymujące mogą zdjąć psu kaganiec oraz spuszczać je ze smyczy, z zastrzeżeniem przestrzegania regulaminu korzystania z wybiegów, jeżeli został ustanowiony przez zarządcę.
5. Obowiązek określony w ust. 2 nie dotyczy oznakowanych psów przewodników i psów asystujących osób niepełnosprawnych, a także szczeniąt w wieku do 9 miesiąca życia, jeżeli osoba utrzymująca psa posiada dokument potwierdzający jego wiek.
§ 11. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do:
1) niewprowadzania zwierząt na tereny publicznych placów zabaw przez cały rok oraz publicznych kąpielisk w okresie od 1 maja do 30 września,
2) niekąpania zwierząt w fontannach miejskich.
2. Obowiązek określony w ust. 1 pkt 1 nie dotyczy wprowadzania na plaże i kąpieliska oznakowanych psów przewodników i psów asystujących osoby niepełnosprawnej, jeżeli mają one założoną uprząż.
§ 12. 1. Osoba utrzymująca zwierzę domowe zobowiązana jest do natychmiastowego uprzątnięcia zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzę w miejscu publicznym, w szczególności z terenu ulic, chodników,parków, skwerów, zieleńców.
2. Uprzątnięcia, o którym mowa w ust. 1, można dokonać poprzez wrzucenie zanieczyszczeń do pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych bądź do urządzeń kanalizacyjnych, z wyłączeniem jednak urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych.
3. Obowiązek określony w ust. 1 nie dotyczy oznakowanych psów przewodników i psów asystujących osób niepełnosprawnych.
Według rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. 2003 nr 77 poz. 687) rasami psów uznawanymi za agresywne są:
1. amerykański pit bull terrier;
2. pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin);
3. buldog amerykański;
4. dog argentyński;
5. pies kanaryjski (Perro de Presa Canario);
6. tosa inu;
7. rottweiler;
8. akbash dog;
9. anatolian karabash;
10. moskiewski strużujacy;
11. owczarek kaukaski.


Ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1094 z późn. zm.).
• Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.
• Kto przez drażnienie lub płoszenie doprowadza zwierzę do tego, że staje się niebezpieczne podlega karze grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.
Psy lubią sobie poszczekać o każdej porze, czy to w dzień czy w nocy. O ile okazjonalne szczekanie psa nie przysporzy właścicielowi żadnych problemów – o tyle nagminne „koncerty” czworonoga mogą już stanowić problem.
Zgodnie z art. 51. § 1 Kodeksu wykroczeń - kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny,spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. W przypadku braku reakcji posiadacza psa na jego uporczywe szczekanie bez szczególnych zewnętrznych powodów, może to uzasadniać odpowiedzialność właściciela na podstawie art.51 § 1 kodeksu wykroczeń.


Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1539 z późn. zm.).
Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.

Kto uchyla się od obowiązku ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie, a w przypadku wprowadzenia obowiązku ochronnego szczepienia kotów przeciwko wściekliźnie - od tego obowiązku, podlega karze grzywny.


Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1137 z późn. zm.).
Brak w kodeksie karnym osobnego przepisu o odpowiedzialności za zwierzęta. Odpowiedzialność ta opiera się zatem na przepisach rozdziału XXI Kodeksu karnego - Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu.

 

Urząd Miejski w Złotowie
al. Piasta 1, 77-400 Złotów
tel. 67 263 26 40, fax. 67 265 00 25
e-mail: urzad@zlotow.pl


Ta strona wykorzystuje pliki cookies niezbędne do działania silnika strony oraz w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.