Regulamin
środa, 16 sierpnia 2017 07:53

UCHWAŁA Nr XIX/98/08 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej w Złotowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r.: Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r.: Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r.: Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r.: Dz.U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r.: Dz.U. Nr 17 poz. 128; z 2007 r.: Dz.U. Nr 173 poz. 1218) i art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz.U. Nr 123 poz. 779 ze zmianami: z 2002 r.: Dz.U. Nr 113 poz. 984; z 2003 r.: Dz.U. Nr 130 poz. 1190) Rada Miejska w Złotowie uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się regulamin Straży Miejskiej w Złotowie w brzmieniu stanowiącym załącznik uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

ZAŁĄCZNIK- REGULAMIN STRAŻY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE

§ 1. Regulamin Straży Miejskiej w Złotowie, zwany dalej Regulaminem, określa strukturę organizacyjną Straży Miejskiej w Złotowie.

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) Straży - należy przez to rozumieć Straż Miejską w Złotowie,
2) Komendancie - należy przez to rozumieć Komendanta Straży Miejskiej w Złotowie.

§ 3. Straż działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz.U. Nr 123, poz. 779 z późn. zm.),
2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
3) ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.),
4) niniejszego Regulaminu i innych przepisów regulujących funkcjonowanie Straży.

§ 4. 1. Siedzibą Straży jest Urząd Miejski w Złotowie.
2. Terytorialny zasięg działania Straży obejmuje obszar administracyjny Gminy Miasta Złotów.
§ 5. 1. Straż wchodzi w skład struktury organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Złotowie.
2. Straż wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego oraz inne wynikające z zadań własnych Gminy w ramach posiadanych kompetencji.

§ 6. Strażą kieruje Komendant i ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykonywanie zadań Straży.

§ 7. Komendant kieruje pracą Straży poprzez wydawanie decyzji i poleceń mających na celu zapewnienie prawidłowej realizacji zadań Straży.

§ 8. Do zadań Komendanta należy:
1) przygotowywanie dla potrzeb Rady Miejskiej i Burmistrza sprawozdań, analiz i informacji o realizacji zadań,
2) ustalenie zadań dla strażników i kontrola ich wykonania,
3) reprezentowanie Straży w kontaktach zewnętrznych,
4) analizowanie skuteczności wykonywanych zadań podejmowanych interwencji w kierunku usprawnienia form i metod pracy Straży,
5) planowanie służby i dostosowanie jej do występujących potrzeb.

§ 9. Komendanta w czasie nieobecności zastępuje Strażnik.

§ 10. Funkcjonowanie Straży opiera się na zasadzie służbowego podporządkowania, podziału czynności służbowych i indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań.

§ 12. 1. Przełożonym Komendanta jest Burmistrz Miasta Złotowa.
2. Nadzór nad działalnością Straży Miejskiej sprawuje:
1) Burmistrz Miasta Złotowa - w zakresie organizacyjnym i wykonawczym,
2) Komendant Główny Policji poprzez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu - w zakresie fachowym.

§ 13. Zmiana niniejszego Regulaminu następuje w trybie przewidzianym dla jego nadania.

 

Urząd Miejski w Złotowie
al. Piasta 1, 77-400 Złotów
tel. 67 263 26 40, fax. 67 265 00 25
e-mail: urzad@zlotow.pl


Ta strona wykorzystuje pliki cookies niezbędne do działania silnika strony oraz w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.