Informator prawny

Straż Miejska w Złotowie została utworzona na mocy zarządzenia Burmistrza Miasta Złotowa Nr 1/92 z dnia 7 stycznia 1992 r. w sprawie utworzenia Straży Miejskiej w Złotowie. Siedzibą Straży jest Urząd Miejski w Złotowie, Straż wchodzi w skład struktury organizacyjnej Urzędu.
Strażą kieruje Komendant i ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykonywanie zadań Straży. Przełożonym Komendanta jest Burmistrz Miasta Złotowa.
Nadzór nad działalnością Straży Miejskiej sprawuje:
1)Burmistrz Miasta Złotowa – w zakresie organizacyjnym i wykonawczym,
2)Wojewoda przy pomocy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu – w zakresie fachowym.

Straż wykonuje zadania z zakresu ochrony porządku publicznego na obszarze Gminy Miasta Złotów.
Strażnik wykonując zadania ma prawo do:
• udzielania pouczeń, zwracania uwagi, ostrzegania lub stosowania innych środków oddziaływania wychowawczego,
• legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości,
• ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji,
• dokonywania kontroli osobistej, przeglądania zawartości podręcznych bagaży osoby:
- w przypadku istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary,
- w związku z wykonywaniem czynności określonych w ust. 1 pkt 3 Ustawy,
- w związku z wykonywaniem czynności określonych w art. 11 pkt 7 Ustawy, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że osoba, wobec której czynności te są podejmowane, posiada przy sobie niebezpieczne przedmioty dla życia lub zdrowia ludzkiego,
• nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia,
• dokonywania czynności wyjaśniających, kierowania wniosków o ukaranie do sądu, oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych - w trybie i zakresie określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia,
• usuwania pojazdów i ich unieruchamiania przez blokowanie kół w przypadkach, zakresie i trybie określonych w przepisach o ruchu drogowym,
• wydawania poleceń,
• żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych,
• zwracania się, w nagłych przypadkach, o pomoc do jednostek gospodarczych, prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej oraz organizacji społecznych, jak również do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w ustawie o Policji.

Do podstawowych zadań Straży należy:
• ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
• czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
• współpraca z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
• zabezpieczenie miejsc przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie - w miarę możliwości - świadków zdarzenia,
• ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
• współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
• doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania,
• informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń oraz współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
• konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

Strażnik może stosować środki przymusu bezpośredniego określone w art. 12 ust 1ustawy z dnia 24 maja 2013 r. ośrodkach przymusu bezpośredniego i broni palnej Dz. U.2013.628 wobec osób uniemożliwiających wykonywanie przez niego zadań określonych w ustawie. Środkami przymusu bezpośredniego, o których mowa powyżej, są:
1. siła fizyczna w postaci technik: transportowych ,obronnych oraz obezwładniających,
2. kajdanki zakładane na ręce,
3. pałka służbowa,
4. pies służbowy,
5. przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej,
6. chemiczne środki obezwładniające w postaci: ręcznych miotaczy substancji obezwładniających.

Strażnik może stosować jedynie środki, wykazane powyżej, odpowiadające potrzebom wynikającym z istniejącej sytuacji i niezbędne do osiągnięcia podporządkowania się wydanym poleceniom. Środki te powinny być stosowane w sposób możliwie najmniej naruszający dobra osobiste osoby, w stosunku, do której zostały podjęte.

Strażnicy straży gminnych/miejskich uprawnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia określone w § 2 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2003 r. (Dz. U. z dnia 8 grudnia 2003 r.).


Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi organizację i działanie straży gminnych (miejskich) są:
1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. 2016 poz. 706 t.j.),
2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych (miejskich), (Dz.U.2010.150.1012),
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich), (Dz.U.2013.353 j.t. z późn. zm.),
4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu wykonywania przez strażników gminnych (miejskich) niektórych czynności, (Dz.U.2009.220.1722 z późn. zm.),
5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, (Dz.U.2003.208.2026 z późn. zm.),
6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych przez straż gminną (miejską), (Dz.U.2009.220.1720),
7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych (miejskich), (Dz.U.1998.112.713 z późn. zm.),
8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie form współpracy straży gminnej (miejskiej) z Policją oraz sposobu informowania wojewody o tej współpracy, (Dz.U.2009.220.1732),
9. Ustawa z dnia 24 maja 2013r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz.U. 2013r. poz. 628 jt.),
10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działań straży, (Dz.U.2013.639 j.t.),
11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością straży gminnych (miejskich), (Dz.U.2009.220.1733 z późn. zm.),
12. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 kwietnia 2003 r. w sprawie udzielania przez organy Policji, Straży Granicznej, straży miejskich lub organy wojskowe pomocy lub asysty pracownikowi organu podatkowego przy wykonywaniu czynności kontrolnych (Dz.U.2003.65.611),
13. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, (j.t. Dz.U.2012.1137 z późn. zm.),
14. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych z Policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami gminnymi (miejskimi), (Dz.U.1998.161.1108),
15. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego, (Dz.U.2008.132.841 z późn. zm.),
16. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego,( Dz.U.2012.488),
17. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego, albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej, (Dz.U.2011.143.846),
18. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane, (Dz.U.2011.143.845 z późn. zm.), oraz
regulamin Straży Miejskiej w Złotowie nadany uchwałą nr 98/08 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 29 kwietnia 2008 r.

 

Urząd Miejski w Złotowie
al. Piasta 1, 77-400 Złotów
tel. 67 263 26 40, fax. 67 265 00 25
e-mail: urzad@zlotow.pl


Ta strona wykorzystuje pliki cookies niezbędne do działania silnika strony oraz w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.