Regionalny System Ostrzegania

Konferencja prasowa Burmistrza Miasta Złotowa
czwartek, 14 grudnia 2017 10:44

W dniu 7 grudnia 2017 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Złotowie odbyła się konferencja prasowa Burmistrza Miasta Złotowa. W konferencji wzięli udział Adam Pulit – Burmistrz Miasta Złotowa, pracownicy Urzędu Miejskiego w Złotowie: Bożena Lewandowska – kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Magdalena Wenda – insp. ds. organizacji pozarządowych, Ryszard Macanko – komendant Straży Miejskiej w Złotowie oraz zaproszeni goście: Krystyna Matraszek ze Złotowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Eugeniusz Orman – prezes LOK Klub Strzelecki ”Supermen” Złotów i przedstawiciele lokalnych mediów. Zostały omówione następujące tematy: regulacja ruchu rowerowego i pieszego w mieście, budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kwiatowej, stawki czynszów za lokale należące do zasobu mieszkaniowego Gminy Miasto Złotów, powstanie Złotowskiej Rady Seniorów, Złotów w rankingach gospodarczych.

Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kwiatowej
Na konferencji Burmistrz Miasta Złotowa odniósł się do sprawy wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku wielorodzinnego przy ul. Kwiatowej 25. Postępowanie administracyjne w/w sprawie rozpoczęło się w lipcu br. złożeniem wniosku przez inwestora o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Wniosek ten został uzupełniony przez inwestora poprzez zmianę pierwotnych parametrów planowanego budynku: pierwotnie inwestor zaplanował budowę czterech budynków jednorodzinnych oraz budynku mieszkalnego wielorodzinnego. W wyniku uzupełnienia wniosku inwestycja obejmuje budowę trzykondygnacyjnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego (26 lokali mieszkalnych). We wrześniu architekt przygotowujący dla miasta projekty decyzji o warunkach zabudowy zaakceptował te zmiany. Przeprowadzona przez architekta analiza warunków zagospodarowania terenu wykazała, że budowa budynku wielorodzinnego w zaproponowanym kształcie jest zgodna z obowiązującymi przepisami. Ponadto inwestor spełnił wszystkie przesłanki konieczne do wydania decyzji, określone w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Co do zasady, za stronę postępowania uznaje się właścicieli nieruchomości bezpośrednio sąsiadujących z terenem inwestycji. Stronami postępowania mogą być również właściciele działek niesąsiadujących, jeśli o interesie prawnym tych osób decyduje zasięg oddziaływania danej inwestycji na nieruchomości sąsiednie oraz stopień jej uciążliwości dla tych nieruchomości. W tym przypadku organ tj. Burmistrz Miasta Złotowa nie znalazł przesłanek, aby uznać za strony właścicieli działek niesąsiadujących bezpośrednio z terenem inwestycji. W konsekwencji we wrześniu Burmistrz Miasta Złotowa wydał decyzję o warunkach zabudowy. W ustawowym terminie nikt nie wniósł odwołania od tej decyzji, która 25 października br. stała się ostateczna.

W listopadzie br. do Urzędu zostało skierowane pismo podpisane przez mieszkańców ul. Kwiatowej dot. wznowienia postępowania administracyjnego o warunki zabudowy dla inwestycji. W piśmie podniesiono następujące uwagi związane z wydaniem decyzji:
- właściciele posesji nieprzylegających bezpośrednio do terenu budowy powinni być stronami w postępowaniu z uwagi na oddziaływanie planowanego budynku i jego dużej kubatury w okolicznej zabudowie domków jednorodzinnych – stąd należy wyznaczyć obszar oddziaływania;
- brak wyznaczenia miejsc parkingowych dla kilkudziesięciu samochodów osobowych;
- brak możliwości wyjazdów do przynajmniej dwóch przyległych ulic osiedlowych.

W odpowiedzi na ten wniosek w dniu 23 listopada 2017 r. Burmistrz Miasta Złotowa wznowił postępowanie. W tym samym dniu wezwano wnioskodawców pisma do wskazania, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, interesu prawnego, który wskazywałby, że osoby te powinny posiadać przymiot strony w prowadzonym postępowaniu. Ostatni termin wykazania interesu prawnego mija w dniu 19 grudnia 2017 r. Od odpowiedzi na to wezwanie uzależnione jest dalsze postępowanie w tej sprawie.

Sprawą również zajęła się Komisja urbanistyczno-architektoniczna. Komisja nie rozpatrywała pisma mieszkańców, gdyż nie ma takich uprawnień. Wypowiedziała się jedynie, co do wydanej decyzji i uznała, że decyzja wydana została zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Przy okazji omawiania postępowania administracyjnego dot. inwestycji przy ul. Kwiatowej Burmistrz Miasta Złotowa podniósł kwestie związane z budownictwem mieszkaniowym na terenie miasta oraz sprawę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego np. obszar przy ul. Kwiatowej nie posiada tego rodzaju planu. Decyzje zezwalające na powstawanie inwestycji polegających na budowie budynków, są wydawane zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Złotów nie ma zbyt wielu terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne. Do tego, by można było zabudowywać istniejące jeszcze wolne tereny (np. nad Jeziorem Burmistrzowskim oraz przy drodze do Piły) należy opracować miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i dokonać wykupów terenów pod drogi i infrastrukturę komunalną. Działania w tym kierunku rozpoczęły się w 2016 i 2017 r. Złotów o powierzchni 1158 ha (gdzie ok. 24% powierzchni to wody powierzchniowe, lasy i tereny zielone) posiada miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla 18,2% swojej powierzchni. Obecnie trwają prace nad opracowaniem planów dla terenów przy ulicach: Leśnej, Rogatki, Powstańców oraz dla obszaru określonego w "Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Złotowa" jako nr 6 "Za Dworcem". Łączna powierzchnia ww. terenów wynosi 19,5% powierzchni miasta.

Regulacja ruchu pieszo-rowerowego w mieście
W listopadzie br. został zakończony I etap przedsięwzięcia polegającego na uregulowaniu ruchu pieszo-rowerowego w Złotowie. Etap ten obejmował ulice: Wojska Polskiego, Kościelną, Grudzińskich i Aleję Piasta. Działania te mają na celu poprawienie bezpieczeństwa uczestników ruchu pieszo-rowerowego oraz udrożnienie tego ruchu poprzez wyraźne oznaczenie ścieżek rowerowych.

Łącznie poprawiono oznakowanie ścieżek rowerowych i przejść dla pieszych w mieście o długości 1,9 km. W wyniku realizacji tego zadania oznakowano poziomo 11 przejść dla pieszych i 15 przejazdów dla rowerów, wymalowano 160 m przerywanej linii ścieżek rowerowych, zamontowano 63 znaki pionowe z folią odblaskową II generacji. Koszt zadania dla oznakowania poziomego wyniósł 24.882,60 zł, a dla oznakowania pionowego 10.487,91 zł. Zaplanowano poprawienie oznakowania dalszych ulic w Złotowie m.in. ul. Królowej Jadwigi, Bohaterów Westerplatte. Burmistrz Miasta Złotowa przedstawił pomysł powołania „oficerów społecznych”, których zadaniem byłoby m.in. zgłaszanie niebezpieczeństw w ruchu pieszo-rowerowym w mieście czy konsultowanie modernizacji przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych w celu poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu pieszo-rowerowego.

Stawki czynszów
Burmistrz Miasta Złotowa omówił kwestię wysokości stawek czynszów za najem lokali mieszkalnych i stawek za lokale socjalne w zasobach mienia komunalnego Gminy Miasto Złotów. Wysokość tych stawek na rok 2018 została utrzymana na dotychczasowym poziomie i wynoszą one odpowiednio:
- 5,70 zł za 1 m? powierzchni mieszkania wyposażonego w centralne ogrzewanie, energię elektryczną, wodę, kanalizację i ciepłą wodę;
- 2,28 zł za 1 m? powierzchni lokalu socjalnego.

Złotowska Rada Seniorów
Złotowska Rada Seniorów (ZRS) została powołana uchwałą Rady Miejskiej w Złotowie w dniu 30 października 2017 r. Celem ZRS jest zapewnienie seniorom wpływu na sprawy dot. społeczności lokalnej, w szczególności na sprawy najstarszych mieszkańców. Rada ma być partnerem dla władz samorządowych Złotowa w kształtowaniu aktywnej polityki senioralnej i platformą współpracy w zakresie integracji międzypokoleniowej. Zgodnie ze statutem spełnia funkcję konsultacyjną i doradczą w zakresie przedkładanych jej spraw istotnych z punktu widzenia funkcjonowania seniorów w społeczności lokalnej oraz funkcję inicjatywną poprzez inspirowanie władz lokalnych do podejmowania nowych działań mających na celu podniesienie jakości życia osób starszych. Powołanie rady zostało poprzedzone konsultacjami w celu poznania opinii i uwag podmiotów sektora pozarządowego na temat projektu uchwały w sprawie powołania ZRS. Zaproszeni na konferencję prasową Krystyna Matraszek oraz Eugeniusz Orman, którzy uczestniczyli w konsultacjach, przedstawili swoje nadzieje związane z funkcjonowaniem ZRS.

Obecnie trwa wybór pierwszego składu rady. Zgodnie ze statutem kadencja radnych ZRS trwa 2 lata i pełnią oni funkcję społecznie i nieodpłatnie. Radnymi mogą zostać osoby starsze tj. osoby 60+ będące mieszkańcami Gminy Miasto Złotów. ZRS liczy od pięciu do dziewięciu członków w zależności od liczby kandydatów zgłoszonych do rady. Siedmiu członków to kandydaci desygnowani przez wskazane w statucie organizacje pozarządowe, w których zakresie działalności znajdują się sprawy osób starszych: Uniwersytet Trzeciego Wieku w Złotowie, Fundację „Złotowianka”, Złotowskie Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych „Przy Fontannie”, Fundację Na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Krajna”, Fundację „CIS – Chcemy Integracji Społeczeństwa”, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Oddział Rejonowy w Złotowie, Polski Związek Niewidomych – Koło Złotów. Pozostałych dwóch członków rady to przedstawiciele osób starszych które uzyskały poparcie co najmniej 15 osób starszych – mieszkańców Gminy Miasto Złotów. W przypadku braku zgłoszenia przez organizację pozarządową swojego przedstawiciela do rady Burmistrz Miasta Złotowa podejmuje decyzję o odpowiednim zwiększeniu liczby członków powoływanych w trybie poparcia kandydata przez osoby starsze. W przypadku zgłoszenia przez osoby starsze więcej niż 2 kandydatów lub więcej niż liczba zwiększona przez Burmistrza Miasta Złotowa przeprowadzane jest publiczne losowanie kandydatów na członków przez komisję powołaną przez Burmistrza Miasta Złotowa. Członkowie rady powoływani są w drodze zarządzenia Burmistrza Miasta Złotowa.

Złotów w rankingach gospodarczych
Gmina Miasto Złotów w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego za rok 2016 w kategorii „gmina miejska” zajęła 4 miejsce.
Podstawą rankingu, opracowywanego od roku 2003 pod kierunkiem prof. Eugeniusza Sobczaka, jest 15 wskaźników, obejmujących trzy obszary rozwoju: gospodarczy, społeczny oraz ochrony środowiska. Ranking uwzględnia wszystkie polskie gminy. Materiałem badawczym są obiektywne dane Głównego Urzędu Statystycznego (Bank Danych Lokalnych). Udział w rankingu jest bezpłatny. Wyniki rankingu odzwierciedlają, w sposób wiarygodny i przekrojowy, rozwój polskich jednostek samorządu lokalnego.

Miejsca Złotowa w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego w latach 2003 - 2016

Ranking gmin pod względem liczby podmiotów gospodarczych na 1 tys. mieszkańców (dane za 2015) został opracowywany przez zespół prof. Eugeniusza Sobczaka (obok Rankingu Zrównoważonego Rozwoju JST). Obrazuje klimat tworzony przez gminy do rozwoju przedsiębiorczości. Na 2478 badanych gmin miasto Złotów jest na 428 ze wskaźnikiem 101,52.

W opracowanym przez „Wspólnotę” czasopismo o tematyce samorządowej (dwutygodnik) Wydawnictwa Municipium SA. Rankingu zdolności kredytowej samorządów w latach 2014-2016 (ranking zadłużenia samorządów) w kategorii „miast powiatowych” Złotów zajął 5 miejsce z wynikiem 18,65% na badanych łącznie 267 miast. Podstawą przeprowadzanego w/w badania jest wskaźnik zdolności kredytowej samorządów (indywidualny wskaźnik zadłużenia) jest obliczany na podstawie algorytmu zawartego w art. 243 ustawy o finansach publicznych – zestawienie średniej wartości nadwyżki operacyjnej w ostatnich 3 latach z wielkością dochodów budżetu JST. W badaniu punktowano te samorządy, których wysokość wskaźnika przekracza wartość 15% co oznacza, że nadwyżka operacyjna JST przekracza 15% dochodów.

Ranking zdolności kredytowej samorządów w latach 2014-2016

Na zakończenie konferencji prasowej Burmistrz Miasta Złotowa poinformował o trwających pracach nad utworzeniem komitetu honorowego, którego zadaniem będzie organizacja obchodów 100-lecia niepodległości naszego kraju w Złotowie.

 

Urząd Miejski w Złotowie
al. Piasta 1, 77-400 Złotów
tel. 67 263 26 40, fax. 67 265 00 25
e-mail: urzad@zlotow.pl


Ta strona wykorzystuje pliki cookies niezbędne do działania silnika strony oraz w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.