Regionalny System Ostrzegania

Gminny Program "Złotowska Rodzina na 5"
piątek, 17 lipca 2015 10:35


Szanowni Państwo,

wychodząc naprzeciw potrzebom społecznym w zakresie wsparcia i kształtowania pozytywnego wizerunku rodzin wielodzietnych Gmina Miasto Złotów uruchamia lokalny Program Złotowska Rodzina na 5.

Program jest elementem polityki społecznej realizowanej przez miasto Złotów. Został wprowadzony uchwałą Rady Miejskiej w Złotowie uchwałą nr VII.25.2015 z dnia 30 marca 2015 r..
Adresaci programu.
Program jest skierowany do rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Złotów, mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci:
1) w wieku do 18 roku życia;
2) do 25 roku życia, jeżeli dziecko się uczy lub studiuje;
3) bez ograniczeń wiekowych w przypadku, jeżeli dziecko posiada orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zgodnie z programem przez członków rodziny wielodzietnej rozumie się również rodzica (rodziców) zastępczych mających na utrzymaniu przynajmniej troje dzieci, a także osobę (osoby) prowadzące rodzinny dom dziecka. W programie uczestniczą wszyscy członkowie rodziny niezależnie od ich sytuacji materialnej.

Komponent gminny programu.
Program „Złotowska Rodzina na 5” ma na celu zwiększanie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży oraz umożliwienie im łatwiejszego dostępu do miejskich dóbr kultury oraz miejskiej infrastruktury sportowej. W związku z powyższym miasto Złotów wprowadziło system zniżek w dostępie do miejskich obiektów sportu i rekreacji dla osób uczestniczących w programie. Informacje o zniżkach znajdą Państwo w tabeli poniżej.


Obiekt


Cena biletu normalnego


Cena biletu ulgowego

Cena biletu
w ramach programu „Złotowska Rodzina na 5”

Pływalnia „Laguna” ul. Norwida 4a

11,00 zł/60 min.
basen
w godz. 16.00-22.00
w dni powszednie oraz w soboty, niedziele
i święta

 

10,00 zł/60 min.
basen
do godz. 16.00
w dni powszednie oraz w soboty, niedziele i święta

8,00 zł/60 min.
basen
w godz. 16.00-22.00 w dni powszednie oraz w soboty, niedziele i święta

 

7,00 zł/60 min
basen
do godz. 16.00
w dni powszednie oraz w soboty, niedziele i święta

 


7,00 zł/60 min

(niezależnie od godziny i dnia korzystania
z basenu)

Kort tenisowy otwarty
przy Pływalni „Laguna”


12,00 zł/60 min


8,00 zł/60 min


6,00 zł/60 min

Boisko wielofunkcyjne przy Pływalni „Laguna”

10,00 zł/60 min

Rezerwacja płyty boiska wielofunkcyjnego

-

5,00 zł/60 min

Rezerwacja płyty boiska wielofunkcyjnego

Kort kryty
przy Pływalni „Laguna”


15,00 zł/60 min


10,00 zł/60 min


8,00 zł/60 minLodowisko przy Pływalni „Laguna”

7,00 zł/godz.
w godz. 14.00 – 21.00 w dni powszednie
oraz w soboty, niedziele i święta


6,00 zł/godz.
do godz. 14.00 w dni powszednie

4,00 zł/godz.
w godz. 14.00 – 21.00
w dni powszednie oraz w soboty, niedziele i święta

3,00 zł/godz.
do godz. 14.00
w dni powszednie


3,00 zł/60 min

Wypożyczenie łyżew
(Lodowisko)


5,00 zł/para/60 min


-


4,00 zł/para/60 min


Korty tenisowe
al. Mickiewicza 18

8,00 zł/godz./os.
dla osób dorosłych
- gra singlowa

4,00 zł/godz./os.
dla osób dorosłych
- gra deblowa

4,00 zł/godz./os.
dla osób uczących się (dzieci, młodzież szkolna i studenci do 26 roku życia po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej)
- gra singlowa

3,00 zł/godz./os.
dla osób uczących się (dzieci, młodzież szkolna i studenci do 26 roku życia po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej)
- gra deblowa

7,00 zł/godz./os.
dla osób dorosłych
– gra singlowa

3,00 zł/godz./os.
dla osób dorosłych
- gra deblowa

2,00 zł/godz./os.
dla osób uczących się (dzieci, młodzież szkolna i studenci do 26 roku życia po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej)
- gra singlowa

1,00 zł/godz./os.
dla osób uczących się (dzieci, młodzież szkolna i studenci do 26 roku życia po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej)
- gra singlowa

Ścianka wspinaczkowa
(Hala „Złotowianka”
ul. Boh. W-tte 9a)5,00 zł/60 min-4,00 zł/60 minPotwierdzenie uczestnictwa w Programie Złotowska Rodzina na 5.
Dokumentem uprawniającym do korzystania z zapisów Gminnego Programu "Złotowska Rodzina na 5” są osoby legitymizujące się kartą wydaną w ramach ogólnopolskiego programu Karty Dużej Rodziny.

Karta jest spersonalizowana, tzn. na dokumencie znajdują się następujące dane jej posiadacza:
- imię i nazwisko,
- PESEL,
- termin ważności karty,
- nr własny karty – ciąg 17 cyfr, z których pierwsze 7 wskazuje na konkretną gminę/miejsce zamieszkania posiadacza karty.
Identyfikator dla Gminy Miasto Złotów stanowi ciąg następujących 7 kolejno po sobie następujących cyfr: 3031011.

Kartę Dużej Rodziny wydaje bezpłatnie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie na podstawie wniosku złożonego w siedzibie ośrodka przy ul. Królowej Jadwigi 54 w Złotowie, tel. 67 263 30 34, fax 67 263 30 34, e-mail: mopszlotow@wp.pl.

Wniosek o wydanie Karty składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej. Oznacza to, że przy składaniu wniosku o przyznanie Karty nie ma znaczenia miejsce zameldowania.

Składając wniosek o przyznanie Karty, okazuje się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, w szczególności:
1) w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
2) w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
3) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
4) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
5) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
6) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
7) w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie  o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Odmowa wydania Karty następuje w drodze decyzji administracyjnej, wystawionej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Złotowie.

Więcej informacji na temat Karty Dużej Rodziny znajdą Państwo na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie pod linkiem www.mopszlotow.pl.

Ulotka informacyjna o programie

 

Urząd Miejski w Złotowie
al. Piasta 1, 77-400 Złotów
tel. 67 263 26 40, fax. 67 265 00 25
e-mail: urzad@zlotow.pl


Ta strona wykorzystuje pliki cookies niezbędne do działania silnika strony oraz w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.