EURO ECO FESTIVAL

Regionalny System Ostrzegania

Patronat Burmistrza Miasta Złotowa
Zasady przyznawania patronatu Burmistrza Miasta Złotowa
poniedziałek, 22 lutego 2016 14:58

Patronat Burmistrza Miasta Złotowa
Prawo przyznawania patronatu, jako wyróżnienia prestiżowego, podkreślającego szczególny wymiar i charakter przedsięwzięcia organizowanego przez Wnioskodawcę, przysługuje wyłącznie Burmistrzowi Miasta Złotowa. Przedsięwzięcia obejmowane patronatem powinny mieć szczególne znaczenie dla rozwoju Gminy Miasto Złotów, budowania tożsamości lokalnej, promocji Gminy Miasto Złotów, rozwoju miejskiej polityki społecznej i gospodarczej. Pojęcie „przedsięwzięcie” obejmuje wydarzenie(a) o charakterze kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym, promocyjnym, edukacyjnym, społecznym, ekonomicznym lub innego rodzaju; kampanie projektowe, programowe, wydawnicze; publikacje; konkursy; konferencje.

Burmistrz Miasta Złotowa nie obejmuje patronatem przedsięwzięć mogących godzić w wizerunek bądź interes Gminy Miasto Złotów oraz przedsięwzięć realizowanych w formie wieców i demonstracji, a także przedsięwzięć, które nie są zgodne z ogólnie przyjętymi normami prawnymi, społecznymi i etycznymi.

Tryb przyznawania patronatu
Procedura przyznania patronatu rozpoczyna się złożeniem wniosku o przyznanie patronatu Burmistrza Miasta Złotowa przez organizatora przedsięwzięcia. Wniosek ten należy złożyć na co najmniej 28 dni przed dniem realizacji przedsięwzięcia. W szczególnych przypadkach wniosek złożony w terminie późniejszym niż określony niniejszą procedurą może zostać rozpatrzony, gdy cel przedsięwzięcia ma szczególnie istotne znaczenie dla mieszkańców Złotowa, promocji Gminy Miasto Złotów lub wspiera istotne kwestie społeczne.

W terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku pracownik merytoryczny Urzędu Miejskiego w Złotowie sporządza opinię w przedmiocie udzielania patronatu (część B wniosku), która przekazywana jest Burmistrzowi Miasta Złotowa. O przyznaniu bądź odmowie przyznania patronatu, organizator informowany jest pisemnie w formie listownej bądź elektronicznej w terminie do 14 dni od dnia złożenia wniosku. Powyższy termin może ulec wydłużeniu do 21 dni w przypadku składania dodatkowych wyjaśnień lub ustaleń. Organizator przedsięwzięcia może posługiwać się informacją o objęciu przedsięwzięcia patronatem od momentu otrzymania pisma o pozytywnym rozpatrzeniu złożonego w tej sprawie wniosku.

Burmistrz Miasta Złotowa nie ponosi odpowiedzialności za organizację przedsięwzięcia objętego patronatem. W szczególności przyznanie patronatu nie zwalnia organizatora z obowiązku dopełnienia wszelkich procedur przewidzianych prawem oraz uiszczenia związanych z organizowaniem przedsięwzięcia opłat i innych należności.

Odmowa przyznania patronatu jest ostateczna i nie wymaga uzasadnienia, a wnioskodawcy nie przysługuje odwołanie.

Sposób złożenia wniosku:
1) Osobiście lub w formie listowej:
Sekretariat Urzędu Miejskiego w Złotowie
al. Piasta 1, 77 – 400 Złotów
pok. nr 13, parter.

2) Za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
na adres skrytki na platformie ePUAP /urzadmiejskiwzlotowie/skrytka – wyłącznie przez osoby posiadające ważny kwalifikowany certyfikat lub podpis potwierdzony profilem zaufanym EPUAP poprzez pocztę elektroniczną na adres Urzędu Miejskiego w Złotowie Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. – wyłącznie osoby posiadające bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Wsparcie udzielane w zakresie patronatu
Organizator może wystąpić we wniosku do Burmistrza Miasta Złotowa o jego osobisty udział, udzielenie wsparcia finansowego lub organizacyjnego. Łączna wartość przyznanego organizatorowi przedsięwzięcia wsparcia finansowego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty 1.200,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 00/100). Wsparcie finansowe może być w szczególności przeznaczone na:
(1) ufundowanie nagród rzeczowych dla uczestników, w tym pucharów, medali, statuetek, dyplomów, wyróżnień;
(2) opracowanie i zakup materiałów promocyjnych m.in.: plakatów, ulotek, gadżetów promocyjnych, materiałów audiowizualnych i multimedialnych;
(3) pokrycie kosztów produkcji i emisji spotów reklamowych, publikacji ogłoszeń w środkach masowego przekazu;
(4) pokrycie kosztów wynajmu obiektów, sprzętu i wyposażenia będących własnością Gminy Miasto Złotów.

Przyznanie wsparcia organizacyjnego w postaci nieodpłatnego udostępnienia obiektów będących własnością Gminy Miasto Złotów wymaga dokonania uprzednich uzgodnień z dyrektorem Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej lub kierownikiem/dyrektorem innej jednostki organizacyjnej Gminy Miasto Złotów.

Zakres udzielanego wsparcia ustalany jest indywidualnie dla każdego przedsięwzięcia. Burmistrz Miasta Złotowa ma prawo negocjacji wnioskowanego zakresu udzielenia wsparcia w ramach patronatu. W takim przypadku sporządzany jest protokół negocjacji, który stanowi podstawę do wydania ostatecznej decyzji określającej warunki udzielenia wsparcia w ramach przyznanego patronatu.

Burmistrz Miasta Złotowa nie wspiera finansowo w ramach przyznawania patronatu tych przedsięwzięć, które uzyskały dofinansowanie z budżetu Gminy Miasto Złotów np. w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych.

Obowiązki Organizatora przedsięwzięcia
Przyznanie patronatu zobowiązuje organizatora do uzgodnienia projektów oznaczenia herbem Gminy Miasto Złotów wszystkich materiałów promocyjnych, reklamowych i informacyjnych o przedsięwzięciu przed ich rozpowszechnieniem. Ponadto organizator jest zobowiązany do: informowania mediów o objęciu przedsięwzięcia patronatem przez Burmistrza Miasta Złotowa oraz informowania o tym fakcie w ogłoszeniach, wystąpieniach publicznych oraz do ustnego podania do wiadomości informacji o przyznaniu patronatu podczas trwania przedsięwzięcia; zamieszczenia na swojej stronie internetowej informacji o przyznanym patronacie wraz z odnośnikiem do strony internetowej Urzędu Miejskiego w Złotowie www.zlotow.eu.

Cofnięcie przyznanego patronatu
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Burmistrz Miasta Złotowa może odebrać uprzednio przyznany patronat. O odebraniu patronatu właściwi pracownicy merytoryczni informują niezwłocznie organizatora. Odebranie patronatu oznacza obowiązek organizatora do niezwłocznego zaprzestania używania wyróżnienia. Wycofanie się z udzielonego patronatu może nastąpić w przypadku prowadzenia przez organizatora działań o charakterze promocyjnym, dotyczących konkretnych usług czy produktów komercyjnych, w szczególności w takiej formie, która mogłaby sugerować poparcie dla nich Burmistrza Miasta Złotowa lub w przypadku politycznego czy lobbingowego charakteru przedsięwzięcia. Niewywiązanie się przez organizatora z warunków określonych w przyznanym patronacie może stanowić podstawę do cofnięcia patronatu lub odmowy jego przyznania, w przypadku ponownego ubiegania się o patronat w przyszłości.

Burmistrz Miasta Złotowa nie ponosi odpowiedzialności za organizację przedsięwzięcia objętego patronatem.

Do pobrania:

Zarządzenie Nr 30.2016 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu przyznawania patronatu Burmistrza Miasta Złotowa"

Regulamin przyznawania patronatu Burmistrza Miasta Złotowa

Wniosek o przyznawanie patronatu Burmistrza Miasta Złotowa

Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięcia objętego patronatem Burmistrza Miasta Złotowa

Protokół przekazania materiałów promocyjnych Gminy Miasto Złotów

 


Urząd Miejski w Złotowie
al. Piasta 1, 77-400 Złotów
tel. 67 263 26 40, fax. 67 265 00 25
e-mail: urzad@zlotow.pl


Ta strona wykorzystuje pliki cookies niezbędne do działania silnika strony oraz w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.