Regionalny System Ostrzegania

Zarządzenie Nr 94/11 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Miasto Złotów realizowanych w 2011r.
środa, 20 lipca 2011 08:48

Zarządzenie Nr 94/11 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Miasto Złotów realizowanych w 2011r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 4 ust. 1 pkt 5, 6, 13, 14, 16, art. 5 ust. 4 pkt 2, art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznegowolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§1.1. Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
w zakresie:
- upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
- przeciwdziałania alkoholizmowi i innym zjawiskom patologicznym,
- ochrony i promocji zdrowia.
w 2011 r., ogłoszonego zarządzeniem Nr 73 / 11 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 10 czerwca 2011 r.
2. Wykaz podmiotów, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym wraz z kwotą dotacji, stanowią załączniki nr nr 1,2 i 3 do niniejszego zarządzenia.
§2. Środki na dotacje, o których mowa w § 1 ust. 2, określone w budżecie Gminy Miasto Zlotów
na rok 2011 w działach:
1) 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”,
2) 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”,
3) 926 – „Kultura fizyczna i sport”,
§3. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Urzędu Miejskiego w Złotowie stosownie
do powierzonego im zakresu czynności.
§4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Złotowie oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Złotowie
§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Miasta Złotowa

/-/ Stanisław Wełniak

Zał. Nr 1.  Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki

Zał. Nr 2. Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i innym zjawiskom patologicznym

Zał. Nr 3. Zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia

 

Urząd Miejski w Złotowie
al. Piasta 1, 77-400 Złotów
tel. 67 263 26 40, fax. 67 265 00 25
e-mail: urzad@zlotow.pl


Ta strona wykorzystuje pliki cookies niezbędne do działania silnika strony oraz w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.