Regionalny System Ostrzegania

Historia miasta

czyli co wydarzyło się w Złotowie w roku...

1370 - nazwa Welatow pojawia się po raz pierwszy w źródłach historycznych (kronika Janka z Czarnkowa)

1370 - w Kronice Janka z Czarnkowa znalazł się zapis o testamencie Kazimierza Wielkiego. Umierający król zapisał swemu wnukowi Kaźkowi ks. słupskiemu "...księstwo dobrzyńskie, kujawskie, sieradzkie i łęczyckie, z zamkami kruszwickim, bydgoskim, Wielatowem i Wałczem". W 1378 r. król Ludwik Andegaweński nadał księciu opolskiemu Władysławowi w zamian za Ruś Czerwoną, ziemię dobrzyńską i bydgoską z wyjątkiem Wałcza i Złotowa ("..duabus castris, videlicet Kron alias Walcz et Slotow")

1455 - gród spalony przez wojska krzyżackie

1446 - Burmistrz, rajcy i ławnicy Złotowa wysłali list do Gdańska o poradę prawną. Jest to najstarszy zachowany dokument kancelarii miejskiej

1549 - Rada Miasta ponownie zwróciła się z zapytaniem do Gdańska. Ten dokument zawiera listę rajców i pieczęć z wyobrażeniem jelenia

1578 - zgodnie z zapisem w Archiwum Skarbu Koronnego w Złotowie mieszkało 17 Żydów

1619 - Jan Potulicki wystawił dokument erekcyjny kościoła i parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Parafia otrzymała między innymi 9 łanów pola, folwark z ogrodem warzywnym i sadem, Jezioro Proboszczowskie oraz kapitał 3000 guldenów początek XVII w.- powstaje gotycko-renesansowy zamek na wyspie Jeziora Miejskiego (Zamkowego)

1652 - Rada Miejska Złotowa zwróciła się do Rady Gdańska o pomoc finansową na odbudowę świątyni gminy ewangelickiej wyznania augsburskiego, która w roku 1642 otrzymała przywilej od Zygmunta Grudzińskiego. List złotowskich rajców opatrzony był pieczęcią z napisem w otoku: "Sigillum oppidi Zlotowiensis"

1657 - wojska szwedzkie maszerujące przez Złotów obległy leżący na wyspie na Jeziorze Zamkowym zamek należący do właściciela miasta - Andrzeja Karola Grudzińskiego. Oblężenie trwało jeden dzień, załoga poddała się. W wyniku ostrzału prowadzonego ze szwedzkich armat w mieście spłonęły ratusz i kościół oraz domy mieszczan

1661-1664 - A. K. Grudziński buduje kościół barokowy, złotowską farę, konsekrowaną w 1669 r.

1665 - Andrzej Karol Grudziński wystawił najstarszy znany przywilej miejski Złotowa, lokując je na prawie magdeburskim. Miasto otrzymało 44 łany i Jezioro Burmistrzowskie. Mieszczanie mieli obowiązek płacić daninę w pieniądzach, owsie i jęczmieniu, dostarczać kurczęta i len. Zobowiązani byli do 7 dni pańszczyzny w roku oraz napraw młyna w Blękwicie

1669 - odbyła się uroczystość poświęcenia, budowanego w latach 1660-1664 przez Andrzeja Karola i Mariannę z Grudzińskich, kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Poświęcenia dokonał biskup sufragan gnieźnieński Hiacynt Święcicki

1688 - po bezpotomnej śmierci Stefana Grudzińskiego dobra złotowskie stały się własnością rodziny Działyńskich

1702 - Bractwo Strzeleckie w Złotowie otrzymało przywilej od Augusta II. Król kurkowy miał prawo przez rok swego panowania warzyć i sprzedawać piwo, był wolny od podatków miejskich. Zabawy i strzelania bractwa odbywały się w Zwierzniku

1709-1711 - w mieście i okolicy panowała dżuma, zwana "czarną śmiercią". Z epidemii, które powtarzały się kilkukrotnie, ta była najgorsza. Według niepełnych zapisów w księgach kościelnych zmarło 1300 katolików i 350 ewangelików. W 1710 r. na cmentarzu, gdzie chowano ofiary zarazy, zbudowano drewnianą kaplicę "Ku założeniu Rocha ś. na ubłaganie gniewu Bożego 1710" - jak głosił napis na belce nad wejściem. W tym miejscu w latach 1903-1904 zbudowano murowany kościół pw. św. Rocha

1710 - po epidemii dżumy "na ubłaganie gniewu Bożego" powstaje drewniana kaplica św. Rocha

1772 - po I rozbiorze Złotów wraz z częścią ziem Rzeczpospolitej znalazł się w granicach państwa pruskiego

1772 - Złotów na 173 lata przechodzi w ręce pruskie

1772 - uruchomiono pocztę konną na linii Berlin - Królewiec (przez Złotów)

1788 - dobra złotowskie kupił Johann Friedrich Wilhelm von Farenheid

1798 - J. von Farenheid sprzedał Złotów i okoliczne dobra Johannowi Karlowi von Gerhardt

1803 - miasto kilkukrotnie padało ofiarą płomieni. Największe pożary miały miejsce w 1649, 1674, 1741, 1755, 1803 r. By zapobiec nieszczęściom, co noc straż pełniło czterech mieszczan: 2 chrześcijan i 2 Żydów. W końcu XVIII w. miasto zaopatrzyło się w sprzęt do walki z ogniem, w 1805 r. opracowano regulamin przeciwpożarowy, a w 1879 r. powstała ochotnicza straż pożarna

1810 - z tego roku pochodzi plan miasta, które wtedy rozciągało się do dzisiejszej Alei Adama Mickiewicza. Zaznaczono na nim kościoły i dzwonnice, synagogę i dom rabina, szpital, szkołę, farbiarnię nad Jeziorem Miejskim

1820 - dobra złotowskie kupił za 800 000 talarów król pruski Fryderyk Wilhelm III Hohenzollern. Na mocy umowy rodzinnej utworzono w nich ordynację (fideikomis), której nie można było sprzedać, zamienić, zastawić ani podzielić. Właścicielem dóbr był zawsze najstarszy krewny panującego władcy

1822 - Peter Joseph Lenne, królewski architekt ogrodów, otrzymał od Fryderyka Wilhelma III polecenie opracowania planu zagospodarowania złotowskiego folwarku i okolic Zwierznika

1829-1830 - według projektu królewskiego architekta, K. Schinkla, zbudowano na Rynku Głównym (dziś plac Kościuszki) kościół ewangelicki

1861 - wybudowano nowy gmach sądu

1870 - doprowadzono do Złotowa kolej żelazną - zbudowano linię Piła-Chojnice-Tczew. W 1906 r. zakończono budowę linii Złotów-Więcbork, a w 1914 r. oddano do użytku odcinek Złotów-Wałcz. W 1913 r. w ciągu doby przejeżdżało przez miasto 18 pociągów osobowych i 11 towarowych

1871- powstaje połączenie kolejowe z Berlina do Królewca przez Piłę, Złotów, Chojnice

1878-1879 - na dzisiejszym Placu Paderewskiego (Rynek Zielny) stanęła synagoga. Wysadzono ją w powietrze w 1938 r.

1879 - powołano Ochotniczą Straż Pożarną

1881 - w II połowie XIX w. powstał w Złotowie browar, którego właścicielem w 1881 r. został Franz Welsch. Zakład należał do największych w prowincji, w 1907 r. otrzymał tytuł "Hochlieferant Sr. Konigl. Hoheit des Prinzen Friedrich Leopold von Preußen"

1884 - powstał męski chór "Cecylia", który w 1902 r. przekształcony został w chór mieszany, "Towarzystwo Śpiewu im. św. Cecylii". Odegrało ono wielką rolę w walce o zachowanie tożsamości narodowej i szerzenie kultury muzycznej, istnieje do dzisiaj i należy do najstarszych chórów w Wielkopolsce

1885 - ukazuje się lokalna gazeta "Flatower Zeitung"

1898 - uruchomiono elektrownię

1902 - powstała spółdzielnia kredytowa Bank Ludowy, która swą siedzibę miała w nieistniejącej dziś kamienicy przy ulicy Wojska Polskiego. Spółdzielnia, odrodzona po II wojnie światowej, istnieje dziś jako Spółdzielczy Bank Ludowy

1902 - zainstalowano sieć telefoniczną

1903 - ks. dr B. Domański buduje nową kaplicę św. Rocha (w stylu neogotyckim)

1906 - rozwijaniu samodzielności gospodarczej ludności polskiej służyła także utworzona w tym roku spółdzielnia rolniczo-handlowa "Rolnik", istniejąca do dziś

1911-1912 - trwała budowa gmachu starostwa przy ulicy Dworcowej (Bahnhofstrasse) - obecnie al. Piasta

1912 - zbudowano wieżę ciśnień - charakterystyczny element krajobrazu miasta. Urządzenia do uzdatniania wody - pieczołowicie konserwowane - służą do dziś, a sama wieża jest cennym zabytkiem techniki

1912 - powstaje gmach Starostwa Powiatowego (w stylu neorenesansowym) i park miejski według projektu Maksa von Krüga

1914 - oddano do użytku Szpital Powiatowy

1914 - ukończono budowę Ratusza - siedziby władz miejskich

1919 - na mocy traktatu wersalskiego dokonano podziału powiatu złotowskiego - 2/5 znalazło się w granicach państwa polskiego. Złotów pozostał w Niemczech. Powołana w 1918 r. Powiatowa Rada Ludowa energicznie protestowała przeciwko tej decyzji. Odwołano się do Międzynarodowej Komisji Granicznej, w lutym 1920 r. przedstawiciele komisji gościli w Złotowie i Krajence

1922 - Powstał Związek Polaków w Niemczech. W 1923 r. powołano organa związku na Złotowszczyźnie. Siedzibą V Dzielnicy oraz powołanego w 1924 r. Polsko-Katolickiego Towarzystwa Szkolnego na rejencję pilską stał się Złotów. Od 1929 r. istniała tu polska szkoła i przedszkole. W 1934 r. zakupiono budynek niedaleko ratusza, w którym instytucje te znalazły swą siedzibę

1929 - działa polska szkoła i przedszkole pod zarządem Polsko-Katolickiego Towarzystwa Szkolnego

1931 - powstaje nowy budynek poczty przy dzisiejszej alei Piasta (stara poczta działała od roku 1887 w prywatnym budynku przy dzisiejszej ul. Wojska Polskiego) 

1933  - w Złotowie wychodzi 6 razy w tygodniu polska gazeta „Głos Pogranicza i Kaszub" (do 1939 r.)

1938 - płonie synagoga zburzona przez Niemców (dzisiejszy plac Paderewskiego), zbudowana w latach 1878-79

31.01.1945 - Złotów wyzwoliły jednostki 11 pp IV Dywizji im. J. Kilińskiego

1945 - miasto wraca do Macierzy; rozpoczyna się nauka w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica, Liceum Pedagogicznym i Ogólnokształcącym, Zasadniczej Szkole Zawodowej oraz Technikum Rolniczym

21 VI 1945 - zaczęła działać Szkoła Podstawowa im. S. Staszica

25 VI 1945 - liczba mieszkańców Złotowa wynosiła 2426

3 VI 1945 - uruchomiono wodociąg, w mieście korzystano z energii elektrycznej

2 VII 1945 - w budynku przy Placu Wolności (dziś ZSE) zainaugurowano Państwowe Kursy Pedagogiczne

8 VIII 1945 - utworzono Państwowe Koedukacyjne Liceum i Gimnazjum Rolnicze

15 VII 1945 - założono Klub Sportowy "Odra", działalność wznowiło Towarzystwo Śpiewu im. św. Cecylii w Złotowie

1 XII 1945 - powstała Zasadnicza Szkoła Zawodowa

I 1946 - utworzono Robotniczy Dom Kultury

23 II 1946 - w Złotowie powołano komisję weryfikacyjną, której zadaniem było rozpatrywanie spraw przyznawania obywatelstwa polskiego. Komisja składała się głównie z miejscowych działaczy polonijnych (J. Kocik, H. Jaroszyk, I. Maćkowicz)

VIII 1947 - założono Bibliotekę Miejską. Jej pierwszym kierownikiem był Izydor Gajewski, a księgozbiór liczył 1500 tomów

6 IV 1947 - z inicjatywy Stefana Kamprowskiego powstało Ognisko Muzyczne

1950 - Powiat Złotowski stał się częścią nowoutworzonego województwa koszalińskiego. Wcześniej, w 1945 r., miasto zostało włączone do województwa bydgoskiego, a w 1946 r. - do szczecińskiego

1955 - Złotów liczył 8100 mieszkańców

1956 - powstał Klub Sportowy "Sparta"

22 VII 1957 - odsłonięty został pomnik Piasta zaprojektowany i wykonany przez Władysława Tomkiewicza i Gerharda Aleksiewicza

7 I 1961 - powstała nowa Szkoła Podstawowa Nr 2

23 XI 1961 - utworzono przy ulicy Zamkowej 5 Muzeum Regionalne. W 1966 r. muzeum przeniesiono do obecnej siedziby - budynku szachulcowego z I poł. XVIII w. przy ulicy Wojska Polskiego 2a

1962 - powstała Spółdzielnia Mieszkaniowa "Piast"

1962 - Spółdzielnia Mieszkaniowa "Piast" buduje nowe dzielnice Złotowa

1 IV 1966 - po raz pierwszy z wieży ratusza odegrano hejnał Złotowa opracowany przez nauczycieli Ogniska Muzycznego S. Kamprowskiego, E. Splitta i Z. Gajdę

1970 - jak podaje Rocznik Statystyczny Powiatu Złotowskiego, w Złotowie było 2125 abonentów radiofonii bezprzewodowej, 264 - radiofonii przewodowej oraz 1840 - telewizji. Według opracowania w mieście w latach 1961-65 wartość czynów społecznych wyniosła ogółem 805 tys. zł. (342 zł na 1 mieszkańca), a w latach 1966-70 kwota ta wzrosła do 1 227 tys. zł (508 zł na 1 mieszkańca)

1973 - Złotów liczy 11 000 mieszkańców. Przewodnik "Wałcz Złotów i Okolice" wymienia następujące restauracje i bary działające w mieście: - „Pod Jeleniem" - ul. Wojska Polskiego 21 - restauracja przy hotelu prywatnym - Pl. Kościuszki 4 - pijalnia mleka - ul. Wojska Polskiego 11 - bufet na dworcu kolejowym - bufet i jadalnia przy ośrodku nad Jez. Zaleskim - czynne w sezonie

1975 - w wyniku reformy administracyjnej zlikwidowano powiat złotowski. Miasto włączono do województwa pilskiego. Złotów zajął I miejsce w kategorii miast powyżej 5 tysięcy mieszkańców w konkursie "Mistrz Gospodarności". Wcześniej w latach 1973/74 miasto było wicemistrzem. Część nagrody pieniężnej przeznaczono na wybudowanie amfiteatru leśnego

1977 - uruchomiono fabrykę "METALPLAST", zakład produkujący okucia budowlane o łącznej wartości ok. 730 mln zł rocznie. Inne większe zakłady pracy to m.in.: Spółdzielnia Pracy Metalowców "Młot", Spółdzielnia Pracy "Odzież", Spółdzielnia "Drzewiarz", PZGS, Zakład Opakowań Drukowanych, tartak, PGR

1982 - odsłonięto nowy pomnik na cmentarzu wojennym poświęcony żołnierzom, którzy zginęli w 1945 r. w walkach o wyzwolenie miasta i na Wale Pomorskim

1989 - rozpoczęto budowę Złotowskiego Domu Kultury

27 V 1990 - odbyły się pierwsze wolne wybory do Rady Miejskiej

1993 - zaczął się ukazywać tygodnik "Halo, tu Złotów" - pierwsza lokalna gazeta po 1989 r. Pracowali w nim społecznie: kilku nauczycieli, prawnik, chirurg, emerytka i prezes firmy

1995 - po raz pierwszy odbył się Euro-Eco Meeting. W czasie imprezy dokonano oficjalnego otwarcia nowej oczyszczalni ścieków

1996 - Złotów liczył 18 500 mieszkańców. Odsłonięto pomnik na dawnym cmentarzu niemieckim. Uporządkowaniu terenu cmentarza przysłużyły się kontakty z niemieckim miastem Gifhorn

1999 - weszła w życie reforma administracyjna, która przywróciła powiat złotowski. W wyniku zmniejszenia liczby województw miasto i powiat stają się częścią województwa wielkopolskiego

2001 - miasto zostało nagrodzone Medalem Europejskim, przyznanym za zasługi w jednoczeniu Europy. Honorowe wyróżnienie zostało wręczone przez niemieckiego Eurodeputowanego, prof. dra Hansa-Petera Mayera

2003 - w ramach projektu "Rewitalizacja Starego Miasta" przebudowano ulice: Wojska Polskiego, Dworzaczka, Kościuszki oraz Plac Paderewskiego, przywracając im dawny charakter

2004 - otwarto Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych, kształcące na kierunkach: język angielski i niemiecki

2005 - oddano do użytku pływalnię miejską. Jej nazwa - "Laguna", została wybrana przez mieszkańców miasta w drodze konkursu

 

Urząd Miejski w Złotowie
al. Piasta 1, 77-400 Złotów
tel. 67 263 26 40, fax. 67 265 00 25
e-mail: urzad@zlotow.pl


Ta strona wykorzystuje pliki cookies niezbędne do działania silnika strony oraz w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.