Regionalny System Ostrzegania

Sprzedaż działki przy al. Piasta pod zabudowę wielorodzinną
poniedziałek, 07 kwietnia 2014 15:11

O G Ł O S Z E N I E    O    P R Z E T A R G U

Burmistrz Miasta Złotowa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej przy al. Piasta przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, oznaczonej jako niezabudowana działka nr 300/5, 300/6, 300/8 łącznej powierzchni 1.272 m2 dla której urządzono księgę wieczystą PO1Z/00028663/8.

Działka nr 300/6 obciążona zostanie służebnością gruntową polegającą na prawie przejścia i przejazdu na rzecz każdoczesnych właścicieli działek nr 300/7, 299/4, 300/9.

Zobowiązania – terminowe zagospodarowanie nieruchomości, zgodnie z wydaną decyzją o warunkach zabudowy z dnia 04.02.2013 r.

Cena wywoławcza – 257.000 zł, wadium – 51.400 zł

Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie 23 % podatek VAT.

Nabywca uiszcza dodatkowo koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży wynoszące 3.000 zł. Wylicytowana cena oraz koszty przygotowania nieruchomości do zbycia płatne są przed umową notarialną, nie później niż w ciągu 30 dni od daty przetargu.

Rozpoczęcie budowy (wykonanie fundamentów) winno nastąpić w ciągu 2 lat a jej zakończenie (budynek w stanie surowym zamkniętym) w ciągu 5 lat, licząc od dnia zawarcia aktu notarialnego. W umowie notarialnej sprzedaży nieruchomości zostanie zastrzeżone na rzecz Gminy Miasto Złotów prawo jej odkupu na okres 5 lat (art.593 kodeksu cywilnego) w razie niedotrzymania któregokolwiek z ustalonych warunków zagospodarowania nieruchomości.

W przypadku przekroczenia określonych terminów zagospodarowania terenu, nabywca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w wysokości:
a/ 10% ceny nabycia w pierwszym roku,
b/ 20% ceny nabycia za przekroczenie terminu powyżej 1 roku,
c/ 20% ceny nabycia za każdy następny rok przekroczenia terminów.

Zabezpieczenie w/w warunków zostanie ujawnione w księdze wieczystej urządzonej dla nieruchomości a zapłata kar umownych poprzez ustanowienie hipoteki w kwocie równej 50% ceny sprzedaży działki.

Przetarg odbędzie się w dniu 12 maja 201 r. o godz. 13.00 w Urzędzie Miejskim w Złotowie, pokój nr 02 /suterena/.

Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Złotowie w godz. od 8oo do 14oo lub na konto nr 20 8941 0006 0016 4975 2000 0020 w terminie do 08 maja 2014 r.

Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium i złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu.

Uchylenie się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej powoduje przepadek wadium i czyni przetarg niebyłym.

Szczegółowe informacje w Urzędzie Miejskim, pok. nr 12, tel. 67 263 26 40 wew. 23.


Złotów, 07 kwietnia 2014 r.

 

Urząd Miejski w Złotowie
al. Piasta 1, 77-400 Złotów
tel. 67 263 26 40, fax. 67 265 00 25
e-mail: urzad@zlotow.pl


Ta strona wykorzystuje pliki cookies niezbędne do działania silnika strony oraz w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.