Regionalny System Ostrzegania

Sprzedaż nieruchomości j położonej w rejonie ul. Grochowskiego z udziałem 1/10 części w drodze wew.
środa, 19 lutego 2014 12:23

O G Ł O S Z E N I E    O    P R Z E T A R G U

Burmistrz Miasta Złotowa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej nr 23/6, 7/12, 8/3 - KW PO1Z/00010509/2, nr 8/17 – KW PO1Z/00020166/8 , 9/8 -KW PO1Z/00010047/5 o łącznej powierzchni 570 m2 + udział 1/10 części w drodze wew. nr 5/7, 6/4, 7/10 o łącznej powierzchni 808 m2,położonej w rejonie ulicy Grochowskiego z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową wraz z udziałem 1/10 części – przypisanych do każdej działki budowlanej – w drodze wewnętrznej, oznaczonej jako działki nr 5/7, 6/4, 7/10. Działki drogowe obciążono służebnością przejścia i przejazdu na rzecz właściciela lub użytkownika działek sąsiednich tj. zabudowanej trafostacją oraz zabudowanej -siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej i MOPS w Złotowie oraz nieodpłatną służebnością przesyłu dla służb komunalnych i ich następców prawnych obsługujących sieć energetyczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w celu prowadzenia przeglądów i kontroli oraz prac i robót eksploatacyjno-awaryjnych.Nieruchomość wolna jest od zobowiązań.

Cena wywoławcza – 80.000 zł Wadium –16.000 zł.

Daty wcześniejszych przetargów: 17.11.2008 r., 29.06.2010 r., 22.02.2011 r., 26.07.2011 r., 25.10.2011 r., 22.10.2012 r., 17.07.2013 r., 30.09.2013 r.

Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT w wys. 23%.. Nabywca uiszcza dodatkowo koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży wynoszące 4.300 zł. Wylicytowana cena powiększona o VAT oraz koszty przygotowania nieruchomości do zbycia płatne są przed umową notarialną, nie później niż w ciągu 30 dni od daty przetargu.

Zbycie gruntu nastąpi z przeznaczeniem pod szeregową zabudowę mieszkaniową, z możliwością wbudowania usług o charakterze nieuciążliwym Działki objęte są miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

Rozpoczęcie budowy (wykonanie fundamentów) winno nastąpić w ciągu 2 lat a jej zakończenie (budynek w stanie surowym zamkniętym) w ciągu następnych 3 lat, licząc od dnia zawarcia aktu notarialnego.

W umowie notarialnej sprzedaży nieruchomości zostanie zastrzeżone na rzecz Gminy Miasto Złotów prawo jej odkupu na okres 5 lat (art.593 kodeksu cywilnego) w razie niedotrzymania któregokolwiek z ustalonych warunków zagospodarowania nieruchomości.

W przypadku przekroczenia określonych terminów zagospodarowania terenu, nabywca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w wysokości:

a/ 10% ceny nabycia w pierwszym roku,
b/ 20% ceny nabycia za przekroczenie terminu powyżej 1 roku,
c/ 20% ceny nabycia za każdy następny rok przekroczenia terminów.

Zabezpieczenie w/w warunków zostanie ujawnione w księdze wieczystej urządzonej dla nieruchomości a zapłata kar umownych poprzez ustanowienie hipoteki kaucyjnej w kwocie równej 50% ceny sprzedaży działki.

Przetarg odbędzie się w dniu 24 marca 2014 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim , pokój nr 02 (w suterenie).

Wadium w wysokości 16.000 zł należy wpłacić na konto nr 20 8941 0006 0016 4975 2000 0020 lub w kasie Urzędu Miejskiego w godzinach od 8.00 do 14.00 w terminie do dnia 20 marca br.

Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium i złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń. Uchylenie się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej powoduje przepadek wadium i czyni przetarg nieważnym.

Szczegółowe informacje w Urzędzie Miejskim, pokój nr 12, telefonicznie pod nr 263 24 91 wew. 23.

Złotów, 19 lutego 2014 r.

 

Urząd Miejski w Złotowie
al. Piasta 1, 77-400 Złotów
tel. 67 263 26 40, fax. 67 265 00 25
e-mail: urzad@zlotow.pl


Ta strona wykorzystuje pliki cookies niezbędne do działania silnika strony oraz w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.