Regionalny System Ostrzegania

Sprzedaż nieruchomości położonej w rejonie ul. Wojska Polskiego
poniedziałek, 03 lutego 2014 08:26

O G Ł O S Z E N I E    O    P R Z E T A R G U

Burmistrz Miasta Złotowa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w rejonie ul. Wojska Polskiego (z obowiązkiem rozbiórki istniejącej zabudowy tj. budynku z numerem porządkowym ul.Wojska Polskiego 16 i ul. ks. Bol. Domańskiego 3). Dla obszaru tego obowiązuje plan zatwierdzony uchwałą Nr XVIII/10/12 Rady Miejskiej w Złotowie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa dla obszaru położonego między ul. Mokrą a ul. Łowiecką [Dz.Urz.Woj.Wlkp. z 2012 r. poz. 5951 z dnia 10.12.2012 r.] zamieszczony w biuletynie informacji publicznej Urzędu pod poz. 40 ). Zgodnie z zapisami planu nieruchomość przeznaczona jest na nieuciążliwą zabudowę usługową np. handel, gastronomia, kultura, rekreacja, administracja, wraz z dr. wew. KDW, która obciążona zostanie służebnością gruntową polegającą na prawie przejazdu i przejścia na rzecz każdoczesnych właścicieli działek nr nr 242/8, 243, 242/9, 242/6, 242/7,242/3, 244/12. Nieruchomość wolna jest od obciążeń a Nabywca zobowiązany będzie do rozbiórki istniejącej zabudowy.

działki nr 241/5 i 241/7 – KW PO1Z/00011843 , nr 241/10 i 241/12 – KW PO1Z/00011844 , nr 240/7- KW PO1Z/00020197, nr 241/1- KW PO1Z/00000200 , oraz dr. wew. nr 241/6- KW PO1Z/00011843, nr 241/11 – KW PO1Z/00011844, o łącznej pow. 3059 m2.

Cena wywoławcza  –   970.000 zł.

Nabywca dokona na własny koszt przełożenia oświetlenia parkowego znajdującego się w granicach działek inwestycyjnych oraz wykona, przed oddaniem do użytku zabudowy usługowej, drogi gminne i parkingi obejmujące działki o numerach: 238/2, 240/4, 240/6, 241/9, 244/4, 246/6, 248/5, 248/4, w obr. 93 m. Złotów. Zbywający zastrzega sobie prawo rozbiórki płyt drogowych, na swój koszt, przed rozpoczęciem prac budowlanych przez Nabywcę.

Nabywca uiszcza dodatkowo koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży wynoszące 10.000 zł. Wylicytowana cena oraz koszty przygotowania nieruchomości do zbycia płatne są przed umową notarialną, nie później niż w ciągu 30 dni od daty przetargu.

Wygrywający przetarg zobowiązany będzie do rozpoczęcia budowy (wykonania fundamentów) w ciągu 2 lat i jej zakończenia (budynek w stanie surowym zamkniętym) w ciągu 5 lat, licząc od dnia zawarcia aktu notarialnego. W umowie notarialnej sprzedaży nieruchomości zostanie zastrzeżone na rzecz Gminy Miasto Złotów prawo jej odkupu na okres 5 lat (art.593 kodeksu cywilnego) w razie niedotrzymania któregokolwiek z ustalonych warunków zagospodarowania nieruchomości. W przypadku przekroczenia określonych terminów zagospodarowania terenu, nabywca zobowiązany będzie do zapłaty kar umownych w wysokości:
a/ 10% ceny nabycia w pierwszym roku,
b/ 20% ceny nabycia za przekroczenie terminu powyżej 1 roku
c/ 20% ceny nabycia za każdy następny rok przekroczenia terminów.

Zabezpieczenie w/w warunków zostanie ujawnione w księdze wieczystej urządzonej dla nieruchomości a zapłata kar umownych poprzez ustanowienie hipoteki w kwocie równej 50% ceny sprzedaży działki
.
Przetarg odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2014 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Złotowie, pok. nr 02 /suterena/. Wadium w wysokości 194.000 zł należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Złotowie w godz. od 8oo do 14oo lub na konto nr 208941 0006 0016 4975 2000 0020 w terminie do 3 kwietnia 2014 r.

Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium i złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu.

Uchylenie się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej spowoduje przepadek wadium i czyni przetarg niebyłym.

Szczegółowe informacje w Urzędzie Miejskim, pok. nr 12, tel. 67 263 26 40 wew. 23.

Złotów, 31 stycznia 2014 r.

 

Urząd Miejski w Złotowie
al. Piasta 1, 77-400 Złotów
tel. 67 263 26 40, fax. 67 265 00 25
e-mail: urzad@zlotow.pl


Ta strona wykorzystuje pliki cookies niezbędne do działania silnika strony oraz w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.