Regionalny System Ostrzegania

Sprzedaż działki pod zabudowę jednorodzinnym domem mieszkalnym z garażem przy ul. Towarowej
wtorek, 19 lipca 2016 13:27

O G Ł O S Z E N I E    O    P R Z E T A R G U

Burmistrz Miasta Złotowa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z garażem wbudowanym. Dla nieruchomości wydano decyzję GPiK-DWZ.6730.5.2016 o warunkach zabudowy z dnia 17 marca 2016 r.

Działka nr 225/1 o łącznej pow. 616 m2, ujawniona w księdze wieczystej zbiorczej PO1Z/00020158/9, położona jest przy ul. Towarowej. Cena wywoławcza – 150.000 zł netto, wadium – 30.000 zł.

Zgodnie z dokumentacją posiadaną przez właściciela, w granicach nieruchomości przebiega sieć przyłącza gazowego oraz sieć kanalizacji sanitarnej, której lokalizacja koliduje z realizacja inwestycji budowlanej. Szczegółowe warunki techniczne włączenia do sieci technicznego uzbrojenia terenu nabywca zobowiązany będzie uzyskać bezpośrednio u gestorów poszczególnych sieci, staraniem i na koszt własny. W przypadku konieczności wycinki drzew lub krzewów należy zwrócić się z wnioskiem do Burmistrza miasta Złotowa. Gmina Miasto Złotów nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości.

Osoba ustalona nabywcą zobowiązana będzie do rozpoczęcia budowy (wykonania fundamentów) w ciągu 3 lat i jej zakończenia (budynek w stanie surowym zamkniętym) w ciągu 5 lat, licząc od dnia zawarcia aktu notarialnego. W umowie notarialnej sprzedaży nieruchomości zostanie zastrzeżone na rzecz Gminy Miasto Złotów prawo jej odkupu na okres 5 lat (art.593 kodeksu cywilnego) w razie niedotrzymania któregokolwiek z ustalonych warunków zagospodarowania nieruchomości. W przypadku przekroczenia określonych terminów zagospodarowania terenu, nabywca zobowiązany będzie do zapłaty kar umownych.

Wpis w/w warunków ujawniony zostanie w księdze wieczystej urządzonej dla nieruchomości a zapłata kar umownych zabezpieczona będzie hipoteką w kwocie równej 50% ceny sprzedaży działki.

Przetarg odbędzie się w dniu 16 sierpnia 2016 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Złotowie, pok. nr 02 /suterena/. Wadium należy wpłacić na konto nr 208941 0006 0016 4975 2000 0020 w terminie do 11 sierpnia 2016 r.

Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium i złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu.

Uchylenie się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej powoduje przepadek wadium i czyni przetarg niebyłym. Wylicytowana cena, powiększona o 23% podatek VAT, płatna jest przed umową notarialną, nie później niż w ciągu 30 dni od daty przetargu.

Szczegółowe informacje w Urzędzie Miejskim, pok. nr 12, tel. 67263 26 40 wew. 23.

Złotów, dnia 11 lipca 2016 r.

Mapa ul. Towarowa

Mapa 2 ul. Towarowa

str.2 dec.

dec WZ ul.Towarowa

 

Urząd Miejski w Złotowie
al. Piasta 1, 77-400 Złotów
tel. 67 263 26 40, fax. 67 265 00 25
e-mail: urzad@zlotow.pl


Ta strona wykorzystuje pliki cookies niezbędne do działania silnika strony oraz w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.