Regionalny System Ostrzegania

Sprzedaż działek pod zabudowę usługowo-rzemieślniczą ul. Chojnicka oraz ul. Nieznanego Żołnierza
poniedziałek, 23 maja 2016 14:10

O G Ł O S Z E N I E    O    P R Z E T A R G U

Burmistrz Miasta Złotowa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości z przeznaczeniem pod zabudowę usługowo-rzemieślniczą:
1. ul. Chojnicka, działka nr 352/6 o pow. 960 m2 dla której urządzono księgę wieczystą PO1Z/00020199/8 (działka w STUDIUM leży w obszarze 2- , w jednostce u1).
Zgodnie z dokumentacją posiadaną przez właściciela w granicach nieruchomości znajduje się sieć kanalizacji sanitarnej wraz ze studnią oraz składowany jest gruz. Osoba, która przetarg wygra, dokona na własny koszt uzgodnień i przełożenia sieci kolidujących z projektowaną zabudową. Gmina Miasto Złotów nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości.

Cena wywoławcza – 45.000 zł netto, wadium – 9.000 zł.

2. ul. Nieznanego Żołnierza, działka nr 156/43 o pow. 128 m2 dla której urządzono księgę wieczystą PO1Z/00029138/6, (działka w STUDIUM leży w obszarze 1- Śródmieście, w jednostce u2).

Zgodnie z dokumentacją posiadaną przez właściciela w garnicach nieruchomości występuje częściowe utwardzenie terenu z płyt betonowych i asfaltu, przebiega sieć wodociągowa oraz posadowiony jest słup oświetleniowy z przewodem zasilającym. Osoba, która przetarg wygra, dokona na własny koszt uzgodnień i przełożenia sieci kolidujących z projektowaną zabudową. Gmina Miasto Złotów nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości.

Cena wywoławcza – 25.600 zł netto, wadium – 5.000 zł.

Nabywca działki nr 156/43 zobowiązany będzie do rozpoczęcia budowy (wykonania fundamentów) w ciągu 2 lat i jej zakończenia (budynek w stanie surowym zamkniętym) w ciągu 5 lat, licząc od dnia zawarcia aktu notarialnego. W umowie notarialnej sprzedaży nieruchomości zostanie zastrzeżone na rzecz Gminy Miasto Złotów prawo jej odkupu na okres 5 lat (art.593 kodeksu cywilnego) w razie niedotrzymania któregokolwiek z ustalonych warunków zagospodarowania nieruchomości. W przypadku przekroczenia określonych terminów zagospodarowania terenu, nabywca zobowiązany będzie do zapłaty kar umownych w wysokości:
a/ 10% ceny nabycia w pierwszym roku,
b/ 20% ceny nabycia za przekroczenie terminu powyżej 1 roku,
c/ 20% ceny nabycia za każdy następny rok przekroczenia terminów.

Zabezpieczenie w/w warunków zostanie ujawnione w księdze wieczystej urządzonej dla nieruchomości a zapłata kar umownych poprzez ustanowienie hipoteki w kwocie równej 50% ceny sprzedaży działki.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 czerwca 2016 r. o godz. 9.00 – pkt 1 oraz 10.00 – pkt 2 w Urzędzie Miejskim w Złotowie, pok. nr 02 /suterena/. Wadium należy wpłacić na konto nr 208941 0006 0016 4975 2000 0020 w terminie do 23 czerwca br.

Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium i złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu. Wylicytowana cena, powiększona o 23% podatek VAT, płatna jest przed umową notarialną, nie później niż w ciągu 30 dni od daty przetargu.

Uchylenie się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej powoduje przepadek wadium i czyni przetarg niebyłym.

Szczegółowe informacje w Urzędzie Miejskim, pok. nr 12, tel. 67263 26 40 wew. 23.

Złotów, dnia 23 maja 2016 r.

Mapa Chojnicka

Mapa Nieznanego Żołnierza

 

Urząd Miejski w Złotowie
al. Piasta 1, 77-400 Złotów
tel. 67 263 26 40, fax. 67 265 00 25
e-mail: urzad@zlotow.pl


Ta strona wykorzystuje pliki cookies niezbędne do działania silnika strony oraz w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.