Regionalny System Ostrzegania

Sprzedaż działek pod zabudowę garażową ul. Rybacka
poniedziałek, 23 maja 2016 14:05

O G Ł O S Z E N I E    O    P R Z E T A R G U

Burmistrz Miasta Złotowa ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż czterech nieruchomości położonych przy ulicy Rybackiej, z przeznaczeniem pod zabudowę garażową (wydano decyzję Nr 7 Burmistrza Miasta Złotowa o warunkach zabudowy z dnia 26 marca 2014 r.), objętych księgą wieczystą PO1Z/00030693/4 (działki w Studium leżą w obszarze 1- Śródmieście, w jednostce m1):
działka nie zabudowa nr 185/3 o pow. 34 m2; cena wywoławcza –6.800 zł, wadium –1.300 zł,
działka zabudowana nr 185/4 pow. 34 m2; cena wywoławcza –6.800 zł, wadium –1.300 zł,
działka zabudowana nr 185/5 pow. 35 m2; cena wywoławcza –7.000 zł, wadium –1.400 zł,
działka zabudowana nr 185/6 pow. 35 m2; cena wywoławcza –7.000 zł, wadium –1.400 zł.

Zgodnie z dokumentacja posiadaną przez właściciela, na działce niezabudowanej nr 185/3 posadowione są dwa złącza kablowe z rozdziałem sieci elektrycznej i przewodami do złączy. Działki zabudowane natomiast, wraz z działką prywatną osoby fizycznej, stanowią jeden układ nośny budynku i wymagają wydzielenia ścianą konstrukcyjną między działkami nr 185/6 i nr 185/2. Gmina Miasto Złotów nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości. Nabywcy działek nr nr 186/4, 185/5, 185/6 uzyskają zgodę i przeprowadzą rozbiórkę istniejącego budynku gospodarczego.

Wygrywający przetargi zobowiązani będą do rozpoczęcia budowy (wykonania fundamentów) w ciągu 2 lat i jej zakończenia (garaż w stanie surowym zamkniętym) w ciągu 5 lat, licząc od dnia zawarcia aktu notarialnego. W umowie notarialnej sprzedaży nieruchomości zostanie zastrzeżone, na rzecz Gminy Miasto Złotów, prawo jej odkupu na okres 5 lat (art.593 kodeksu cywilnego) w razie niedotrzymania któregokolwiek z ustalonych warunków zagospodarowania nieruchomości. W przypadku przekroczenia określonych terminów zagospodarowania terenu, nabywca zobowiązany będzie do zapłaty kar umownych w wysokości:
a/ 10% ceny nabycia w pierwszym roku,
b/ 20% ceny nabycia za przekroczenie terminu powyżej 1 roku,
c/ 20% ceny nabycia za każdy następny rok przekroczenia terminów.

Zabezpieczenie w/w warunków zostanie ujawnione w księdze wieczystej urządzonej dla nieruchomości a zapłata kar umownych poprzez ustanowienie hipoteki w kwocie równej 50% ceny sprzedaży działki.

Wpłata wadium na każdą działkę osobno upoważnia do udziału w licytacjach tych działek. Do wylicytowanej ceny działki nr 185/3 doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%. Wylicytowana cena powiększona o VAT płatna jest przed umową notarialną, nie później niż w ciągu 30 dni od daty przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 28 czerwca 2016 r. od godz. 10.00 (co pół godziny kolejna działka) w Urzędzie Miejskim w Złotowie, pok. nr 02 /suterena/. Wadium należy wpłacić na konto nr 208941 0006 0016 4975 2000 0020 w terminie do 23 czerwca 2016 r.

Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium i złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu.

Uchylenie się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej powoduje przepadek wadium i czyni przetarg niebyłym.
Szczegółowe informacje w Urzędzie Miejskim, pokój nr 12, tel.67 263 26 40 wew. 23.

Złotów, dnia 23 maja 2016 r.

Mapa Rybacka

 

Urząd Miejski w Złotowie
al. Piasta 1, 77-400 Złotów
tel. 67 263 26 40, fax. 67 265 00 25
e-mail: urzad@zlotow.pl


Ta strona wykorzystuje pliki cookies niezbędne do działania silnika strony oraz w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.