Regionalny System Ostrzegania

Sprzedaż działki przy ul. Moniuszki z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną
wtorek, 10 maja 2016 11:22

O G Ł O S Z E N I E    O    P R Z E T A R G U

Burmistrz Miasta Złotowa ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i budynku garażowo-gospodarczego. Dla nieruchomości wydano decyzję nr 26 o warunkach zabudowy z 11 kwietnia 2016 r. Data wcześniejszego przetargu -29.01.2016 r.

Działka nr 43/3 i nr 44/8 o łącznej pow. 393 m2, księga wieczysta zbiorcza PO1Z/00020166/8,, położona przy ul. Moniuszki. Cena wywoławcza – 100.000 zł netto, wadium – 20.000 zł.

Wylicytowana cena, powiększona o 23% podatek VAT, płatna jest przed umową notarialną, nie później niż w ciągu 30 dni od daty przetargu.

Zgodnie z dokumentacją posiadaną przez właściciela, w granicach nieruchomości nr 43/3 przebiega sieć linii energetycznej 15kV, której przełożenie warunkuje realizację inwestycji budowlanej. Szczegółowe warunki techniczne włączenia do sieci technicznego uzbrojenia terenu nabywca zobowiązany będzie uzyskać bezpośrednio u gestorów poszczególnych sieci, staraniem i na koszt własny. W przypadku konieczności wycinki drzew lub krzewów należy zwrócić się z wnioskiem do Burmistrza miasta Złotowa. Gmina Miasto Złotów nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości.

Osoba ustalona nabywcą zobowiązana będzie do rozpoczęcia budowy (wykonania fundamentów) w ciągu 3 lat i jej zakończenia (budynek w stanie surowym zamkniętym) w ciągu 5 lat, licząc od dnia zawarcia aktu notarialnego. W umowie notarialnej sprzedaży nieruchomości zostanie zastrzeżone na rzecz Gminy Miasto Złotów prawo jej odkupu na okres 5 lat (art.593 kodeksu cywilnego) w razie niedotrzymania któregokolwiek z ustalonych warunków zagospodarowania nieruchomości. W przypadku przekroczenia określonych terminów zagospodarowania terenu, nabywca zobowiązany będzie do zapłaty kar umownych.

Zabezpieczenie w/w warunków zostanie ujawnione w księdze wieczystej urządzonej dla nieruchomości a zapłata kar umownych poprzez ustanowienie hipoteki w kwocie równej 50% ceny sprzedaży działki.

Przetarg odbędzie się w dniu 8 czerwca 2016 r. o godz. 10.30 w Urzędzie Miejskim w Złotowie, pok. nr 02 /suterena/. Wadium należy wpłacić na konto nr 208941 0006 0016 4975 2000 0020 w terminie do 3 czerwca 2016 r.

Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium i złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu.

Uchylenie się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej powoduje przepadek wadium i czyni przetarg niebyłym.

Szczegółowe informacje w Urzędzie Miejskim, pok. nr 12, tel. 67263 26 40 wew. 23.

Moniuszki dec1

Moniuszki dec2

Moniuszki MW

 

Urząd Miejski w Złotowie
al. Piasta 1, 77-400 Złotów
tel. 67 263 26 40, fax. 67 265 00 25
e-mail: urzad@zlotow.pl


Ta strona wykorzystuje pliki cookies niezbędne do działania silnika strony oraz w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.