Regionalny System Ostrzegania

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
czwartek, 29 kwietnia 2010 11:37

 

W dniu 18 marca 2010 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie dla

Działania 6.1. "Turystyka",

Schemat I."Infrastruktura turystyczna"

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013,

w wyniku czego Gmina Miasto Złotów otrzymała decyzję o przyznaniu dofinansowania dla projektu o numerze WND-RPWP.06.01.01-30-109/09 pt. "Kompleksowe zagospodarowanie terenów wokół Jeziora Miejskiego i Jeziora Zaleskiego".


26 kwietnia 2010 roku podpisano umowę o dofinansowanie opisanego powyżej przedsięwzięcia, w której ustalono poziom dofinansowania, który przedstawia się nastepująco

Łączny koszt inwestycji - 4 299 158,29 zł

Wydatki niekwalifikowane: 217 101,16 zł  
Środki własne (budżet miasta) - 1 428 720,00 zł
Rzeczywisty poziom dofinansowania – 65 %
Kwota rzeczywistego poziomu dofinansowania - 2 653 337,13 zł

Opis przedmiotu projektu
Projekt "Kompleksowe zagospodarowanie terenów wokół Jeziora Miejskiego i Jeziora Zaleskiego" jest realizowany w Złotowie, w gminie Mieście Złotów, w powiecie złotowskim, w województwie wielkopolskim.
Złotów jest gminą miejską, o liczbie ludności około 19 100. Większość terenu miasta stanowią obszary zabudowane i zurbanizowane, które zajmują około 440 ha, lasy i inne tereny zadrzewione 2 270 ha. Turystyka na tym obszarze rozwija się głównie dzięki bogatej przestrzeni przyrodniczej i kulturowej, a także odpowiednio rozwiniętej bazie turystycznej. Miasto Złotów leży w obszarze Krajny Złotowskiej, co daje mu możliwości wykorzystywania jej walorów przyrodniczych. Istotnym elementem atrakcyjności turystycznej Złotowa są występujące na jego obszarze jeziora, w tym Jezioro Miejskie (pow. 47,7 ha) i Jezioro Zaleskie (pow. 26,6 ha).
Na terenie miasta znajduje się również wiele obiektów zabytkowych, będących bez wątpienia atrakcją turystyczną. Całą okolicę i miasto można zwiedzać jeżdżąc rowerem po wyznaczonych szlakach i ścieżkach rowerowych, w tym znakowaną Międzynarodową Trasą Rowerową EuroRoute EuroVelo R-1.


W ramach projektu zostaną wykonane:
1. Budowa promenady nad jeziorem Miejskim:
2. Budowa ciągu pieszo-rowerowego - nawierzchnia asfaltowa o długości 1,435 km i szerokości 4,00 m (zadanie zrealizowane - wydatki poniesione po 2007 roku);
3. Budowa zjazdów i zejść (nr 1, nr 2 i nr 4) do promenady oraz parkingu;
4. Budowa oświetlenia ulicznego wraz z monitoringiem i obwodami zasilania małej architektury ciągu pieszo-rowerowego;
5. Budowa zjazdu i zejścia nr 6 do ciągu pieszo-rowerowego nad Jeziorem Miejskim w Złotowie;
6. Budowa pomostów rekreacyjnych na Jeziorze Miejskim i wzdłuż nabrzeża "Półwyspu Rybackiego" w Złotowie wraz z kładką łączącą brzegi Jeziora Miejskiego (4 pomosty brzegowe o szerokości od 3,40 do 6,80 m);
7. Budowa skansenu w formie "Zagrody Krajeńskiej" (chata oraz zabudowania gospodarcze - obora i stodoła),
8. Zagospodarowanie Półwyspu Rybackiego (Zamkowego) z ekspozycją po spalonym zamku w 1657 roku (budowa ciągu pieszo-rowerowego - 0,331 km oraz nasadzenia roślin, wyposażenie w ławki, kosze na śmieci, zakup dwóch fontann, opracowanie i wykonanie tablic edukacyjnych).

W ramach projektu zostanie wybudowany jeden obiekt turystyczny i rekreacyjny w 2011 roku (cały zagospodarowany obszar to kompleks turystyczno-rekreacyjny składający się z kilku elementów), powstanie 1,766 km ścieżek rowerowych (0,605 km w 2008 roku, 1,161 km w roku 2009), zrekonstruowany zostanie jeden obiekt o znaczeniu historycznym (Skansen) w roku 2010.


Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu
Realizacja projektu z pewnością przyczyni się do wzrostu atrakcyjności turystycznej miasta i regionu. Miasto Złotów stanowi niezwykle ważny punkt węzłowy na mapie turystycznej województwa wielkopolskiego, co jest podkreślane w Strategii Rozwoju Turystyki w Województwie Wielkopolskim. Miasto Złotów wiąże realizację inwestycji z szerszym programem rozwoju turystyki na podległym sobie obszarze (rozwój bazy noclegowej i sportowej, szerszy zakres aktywności kulturalnej, rozwój innych form turystyki weekendowej, wypoczynkowej i kwalifikowanej, itp.). Dzięki projektowi będzie możliwe przyciągnięcie rzeszy turystów z innych stron województwa oraz z zagranicy. Dzięki realizacji inwestycji wzrośnie znacznie udział turystyki w gospodarce miasta i regionu, zdynamizowaniu ulegną działania rozwojowe branży gastronomicznej, spożywczej, handlowej. Miasto leży na ważnych szlakach turystycznych pieszych, rowerowych i wodnych. Powstała infrastruktura będzie ogólnodostępna, co pozwoli korzystać z niej osobom z terenów wiejskich oraz niepełnosprawnym i starszym. Projekt jest niezwykle kompleksowy i obejmuje szereg różnego rodzaju działań wspomaganych przez inne działania realizowane przez władze miasta. Dzięki realizacji projektu promowany będzie aktywny styl życia, co powinno przełożyć się w długim okresie na poprawę jakości życia i zdrowia mieszkańców i turystów.

W wyniku realizacji projektu obiekty dziedzictwa historycznego obszaru zyskają lepszą ochronę i nastąpi rozwój kulturalny regionu. Miasto, znane ze skutecznej i oryginalnej promocji, zyska nowe narzędzia i argumenty w programach promocji. Ponadto poprawi się bezpieczeństwo mieszkańców, nastąpią ułatwienia w komunikacji, a środowisko naturalne będzie lepiej chronione. Nastąpi także wzrost rangi turystyki w regionie, co w długim okresie przełoży się na poprawę sytuacji dochodowej mieszkańców i samorządu.

Poprawa atrakcyjności turystycznej przełożyć powinna się także na atrakcyjność inwestycyjną. Intensyfikacja ruchu turystycznego powinna przynieść wzrost popytu na dobra i usługi branży turystycznej i okołoturystycznej, co z kolei powinno wyzwolić przedsiębiorczość mieszkańców. Dzięki umieszczeniu elementów dziedzictwa kulturowego i historycznego powinien nastąpić również rozwój kulturalny obszaru. Szereg imprez towarzyszących na wybudowanym obiekcie powinien prowadzić do zwiększenie integracji społecznej, nawiązywania kontaktów partnerskich i szeroko rozumianej współpracy.


Cele ogólne i długofalowe projektu to zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy miasta dzięki wykorzystaniu potencjału obszaru, poprawa jakości życia mieszkańców miasta.


Cele bezpośrednie opisywanego projektu to:

  • zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez wykorzystanie jego walorów krajoznawczych i przyrodniczych,
  • ochrona ważnego dziedzictwa historycznego i kulturowego,
  • zwiększenie udziału turystyki w gospodarce miasta,
  • rozwój przedsiębiorczości mieszkańców,
  • rozwój kontaktów i wzrost integracji społecznej,
  • promocja zdrowego stylu życia oraz aktywnych form sportu,
  • ochrona środowiska naturalnego.
 

Urząd Miejski w Złotowie
al. Piasta 1, 77-400 Złotów
tel. 67 263 26 40, fax. 67 265 00 25
e-mail: urzad@zlotow.pl


Ta strona wykorzystuje pliki cookies niezbędne do działania silnika strony oraz w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.