Regionalny System Ostrzegania

PROJEKT INTEGRACJA - CYFRYZACJA
czwartek, 07 lutego 2013 11:15

GMINA MIASTO ZŁOTÓW zamierza aplikować o środki z: PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007-2013:
Priorytet 8 – Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki
Działanie 8.3. – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion
.

Celem ogólnym projektu „INTEGRACJA CYFRYZACJA” – w Gminie Miasto Złotów jest zapewnienie mieszkańcom Miasta Złotowa, zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności, dostępu do darmowego odbioru Internetu. Przewidywany czas trwania projektu to 1 rok + 5 lat zapewnienia trwałości. Oznacza to ok 6 lat bezpłatnego abonamentu za Internet (łącze szerokopasmowe o min. przesyle danych 2MB/s) oraz w użyczeniu komputer typu laptop wraz z routerem do wyposażenia danego gospodarstwa domowego (BO).

Osoby niepełnosprawne mogą w ramach projektu otrzymać zestaw komputerowy, w którego skład wchodzić będzie specjalistyczne oprogramowanie oraz dodatkowe urządzenia które możliwą swobodniejszy dostęp do Internetu - zestaw będzie odpowiednio przystosowany do obiektywnych i subiektywnych ograniczeń BO wynikających z inwalidztwa (należy jednak przy wstępnym zgłoszeniu określić te potrzeby - podać jaki sprzęt będzie najbardziej odpowiedni).

Akcja, do której teraz zapraszamy ma wspomóc założenia do przygotowywanego projektu, dlatego prosimy wszystkich, którzy będą kwalifikować się wstępnie do objęcia przedmiotowym wsparciem, o wyrażenie woli udziału w przedsięwzięciu. Ta informacja będzie służyć budowie ram do przedmiotowego projektu. Złożenie akcesu nie jest równoznaczne z przyznaniem przedmiotowego wsparcia.

GRUPA DOCELOWA:

Uprawnieni do ubiegania się o udział w projekcie są mieszkańcy Gminy Miasto Złotów, w szczególności:

A. Gospodarstwa domowe spełniające warunki upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej (ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm., Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, Dz. U. z dnia 13 sierpnia 2009 r. Nr 127, poz. 992.).

Przysługuje:

1. Osobie samotnie gospodarującej, której miesięczny dochód nie przekracza kwoty 542 zł netto;
2. Osobie w rodzinie, w której miesięczny dochód na osobę nie przekracza 456 zł netto;

DEFINICJA DOCHODU NETTO:
- suma miesięcznych przychodów bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania,
pomniejszona o:
1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób
4) do dochodu nie wlicza się również:
a) jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,
b) zasiłku celowego,
c) pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty,
d) wartości świadczenia w naturze,
e) świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.

Sposób wyliczenia średniego dochodu netto: Średni miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie ustala się, dzieląc łączną kwotę miesięcznego dochodu rodziny przez liczbę członków rodziny.
W przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wydania decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia z pomocy społecznej.

B. Gospodarstwa domowe spełniające warunki upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych (ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Dz. U. z 2003 Nr 139, poz. 992 z późn. zmianami).

Przysługuje:
1. Rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
2. Opiekunowi faktycznemu dziecka;
3. Osobie uczącej się;
4. W ramach systemu świadczeń rodzinnych, świadczeniem obowiązującym jest zasiłek rodzinny, który przysługuje osobom, (o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, Dz. U. z 2003 Nr 139, poz. 992 z późn. zmianami), jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 539 zł netto, lub 623 zł netto na osobę w rodzinie, jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne.

C. Dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniające do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy społecznej.

D. Dzieci i młodzież uczącą się z bardzo dobrymi wynikami w nauce (przyjmuje się, że są to dzieci i młodzież, która osiągnęła wskaźnik wyników w nauce na poziomie większym niż 4,5 oraz otrzymała z zachowania ocenę minimum bardzo dobrą), z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym publikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym” - wskaźnik ten za rok 2012 wynosi 1226,95 zł (w lutym może ulec zmianie).
E. Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym.


F. Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej lub świadczeń rodzinnych.

G. Rodziny zastępcze – decyduje fakt posiadania statusu rodziny zastępczej.

H. Rodzinne domy dziecka – decyduje fakt posiadania statusu rodzinnego domu dziecka.

I. Samotni rodzice spełniający kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192 z dnia 7 września 2007 r., poz 1378 z późn. zm.). Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje, jeśli dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 725,00 zł.
J. Osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie (rodzinie definiowanej zgodnie z art. 3 pkt 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych D.z U. 2003 Nr 228 poz 2255 – „rodzinie - oznacza to odpowiednio następujących członków rodziny: małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25. rok życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy; do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko) nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych ogłaszanych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS - obecnie jest to kwota 799,18 zł (kwota może ulec zmianie w miesiącu marcu).

K. Wszystkie grupy docelowe muszą sprostać obowiązkowym kryteriom, jakimi są:

a) spełnienie minimum jednego z punktów A – J,
b) stały lub czasowy meldunek na terenie Gminy Miasto Złotów,
c) nieposiadanie dostępu do Internetu w gospodarstwie domowym.

W przypadku kwalifikowania się do projektu większej liczby uczestników, pierwszeństwo będą miały gospodarstwa domowe o najniższych dochodach w Mieście Złotowie, posiadające dzieci w wieku szkolnym oraz osoby, które posiadają znaczny stopień niepełnosprawności. Pozostałe osoby umieszczone zostaną na liście rezerwowej.

W przypadku, gdy miejsce, w którym będzie instalowany sprzęt znajduje się poza zasięgiem dostępu do Internetu, oferowanego przez działających na lokalnym rynku operatorów świadczących usługi dostępu do Internetu, Miasto Złotów ma prawo odmówić udziału w projekcie gospodarstwu domowemu niespełniającemu powyższego wymogu.

Warunkiem podpisania Umowy użyczenia sprzętu przez Gminę Miasto Złotów (zestaw komputerowy wraz z pełnym oprogramowaniem oraz dostępem do Internetu - router) będzie uzyskanie statusu Beneficjenta Ostatecznego – pozytywny wynik procedury rekrutacyjnej oraz uczestniczenie zaplanowanych szkoleniach stacjonarnych.

Przez cały okres trwania projektu właścicielem sprzętu jest i pozostaje Miasto Złotów.

W przypadku, gdy Beneficjent Ostateczny nie jest właścicielem lokalu, w którym ma zostać zainstalowany Internet, winny będzie on przedłożyć pisemną zgodę właściciela lokalu na przeprowadzenie prac instalacyjnych.


DANE KONTAKTOWE: Radosław Sieg - Urząd Miejski w Złotowie al. Piasta 1 77 - 400 Złotów; tel.: 067 263 26 40 w. 44, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Przyjmujemy wstępne zgłoszenia (stanowić one będą podstawy do budowy projektu) do środy 13.02.2013 r. każdą możliwą drogą komunikacji.

 

Urząd Miejski w Złotowie
al. Piasta 1, 77-400 Złotów
tel. 67 263 26 40, fax. 67 265 00 25
e-mail: urzad@zlotow.pl


Ta strona wykorzystuje pliki cookies niezbędne do działania silnika strony oraz w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.