Regionalny System Ostrzegania

Zarządzenie Nr 18/11 Burmistrza Miasta Złotowa
piątek, 11 lutego 2011 00:00

                          

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZARZĄDZENIE Nr 18/11
BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA
z dnia 2 lutego 2011 r.


 

w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu systemowego pt. „Sprężyna sukcesu” o numerze POKL.09.01.02.-30-352/10 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Na podstawie, art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r.: Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r.: Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r.: Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r.: Dz.U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r.: Dz.U. Nr 17 poz. 128; z 2007 r.: Dz.U. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r.: Dz.U. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r.: Dz.U. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r.: Dz.U. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675) w związku podjęciem Uchwały Nr III/15/10 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Projektu systemowego pod nazwą „Sprężyna sukcesu”, dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zarządzam, co następuje:§ 1

Powołuję zespół ds. realizacji projektu „Sprężyna sukcesu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Działanie 9.1.Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych w składzie:

1) Koordynator Projektu - Pan Radosław Sieg - podinspektor ds. pozyskiwania funduszy,

2) Księgowy Projektu - Pani Jadwiga Skórcz – skarbnik Gminy Miasta Złotów,

3) Asystent Koordynatora Projektu - Jan Kowalski - Inspektor ds. oświaty,

4) Szkolny Opiekun Merytoryczny - Pani Maria Monika Klein – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Złotowie; w odniesieniu do części projektu realizowanego dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Złotowie,

5) Szkolny Opiekun Merytoryczny - Pani Mariola Mirr – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Złotowie; w odniesieniu do części projektu realizowanego dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Złotowie,

6) Szkolny Opiekun Merytoryczny - Pan Stanisław Kucharski – dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1 w Złotowie; w odniesieniu do części projektu realizowanego dla uczniów Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1 w Złotowie.

 

§ 2

1. Koordynator Projektu jest uprawniony i odpowiedzialny za:

1) koordynowanie zakresu merytorycznego i organizacyjnego działań projektowych;

2) prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Projektu;

3) koordynowanie i monitorowanie przebiegu realizacji Projektu, prowadzenie Biura Projektu;

4) składania wymaganych umową raportów i sprawozdań z realizacji Projektu w tym części finansowej do Instytucji Pośredniczącej;

5) koordynowanie działań rekrutacyjnych beneficjentów ostatecznych projektu;

6) tworzenie bazy uczestników projektu i monitorowania uczestnictwa;

7) ustalenia spraw rozliczeń finansowych Projektu we współpracy z Sekcją Finansowo-Księgową Instytucji Pośredniczącej, z Wydziałem finansów i budżetu Gminy oraz Zleceniobiorcą wyłonionym w drodze przetargu, zaangażowanym bezpośrednio w realizacje Projektu;

8) nadzór nad poprawnością dokumentacji związanej z realizacją zadań przewidzianych w Projekcie;

9) nadzoru nad prowadzeniem strony internetowej dotyczącej Projektu (dbałość o aktualne dane);

10) składanie zamówień zakupów wynikających z realizacji projektu do Biura Zamówień Publicznych zgodnie z Ustawą PZP oraz nadzór nad ich wykorzystywaniem przy realizacji Projektu;

11) kontrolowanie kosztów Projektu ze stanem ewidencji księgowej wydatków oraz ich kwalifikowanie;

12) koordynację pracy i komunikację w zespole Projektu;

13) dokonywania uzasadnionych zmian w Projekcie w związku ze zmianą reguł i zasad wynikających z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a także przepisów wynikających z właściwych aktów prawa wspólnotowego i krajowego;

14) usunięcia beneficjenta ostatecznego z zajęć wówczas, gdy będzie on utrudniał ich sprawną realizację;

15) złożenia wniosku do Burmistrza Miasta Złotowa o zakończenie Projektu wówczas, gdy uzna, że jego dalsza realizacja nie jest zgodna z Umową o dofinansowanie i nie przynosi wymiernych rezultatów;

16) złożenia wniosku do Burmistrza Miasta Złotowa w sprawie podjęcia działań zmierzających do zmian realizatorów poszczególnych zajęć w każdym momencie trwania Projektu, po wcześniejszym podaniu przyczyny;

17) wykonywanie innych zadań i obowiązków ustalonych przez Instytucję Pośredniczącą tj. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu lub określonych umową projektową.

2. Księgowy Projektu jest uprawniony i odpowiedzialny za:

1) założenie konta bankowego do celów realizacji Projektu;

2) prowadzenie rozliczeń finansowych Projektu;

3) współpracę z koordynatorem projektu w sprawie sporządzania harmonogramu płatności oraz wniosków o płatność dla Instytucji Pośredniczącej;

4) przygotowanie wymaganych umową raportów i sprawozdań z realizacji projektu, dotyczących części finansowej dla Instytucji Pośredniczącej;

5) prowadzenie rozliczeń finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i procedurami wymaganymi umową o dofinansowanie;

6)  nadzór nad poprawnością dokumentacji finansowej związanej z realizacją Projektu;

7)  nadzór nad terminową realizacją płatności wynikających z realizacji budżetu Projektu;

8)  kontrolowanie kosztów projektu ze stanem ewidencji księgowej wydatków oraz ich kwalifikowanie;

9)  dbałość o właściwe warunki przechowywania i archiwizacji dokumentów księgowych Projektu;

10) wspieranie działań Koordynatora Projektu w aspekcie księgowym, w odniesieniu do poszczególnych zadań objętych projektem, zapewnieniu płynnego finansowania projektu, terminowe regulowanie zobowiązań finansowych podjętych w imieniu Beneficjenta, a także okresowe dokonywanie finansowych przeglądów realizacji Projektu;

11) inne zadania i obowiązki określone umową projektową.

3. Asystent Koordynatora Projektu jest uprawniony i odpowiedzialny za:

1)  wspieranie działań Koordynatora Projektu w zakresie administracyjno – organizacyjnym poszczególnych zadań objętych Projektem;

2)   prowadzenie Biura Projektu;

3)   dbałość o właściwe warunki przechowywania i archiwizacji dokumentów Projektu;

4)   organizację w razie zaistnienia potrzeby spotkań oraz utrzymywanie kontaktów z osobami zaangażowanymi bezpośrednio w realizację Projektu;

5)  nadzorowanie merytoryczno pedagogiczne nad przebiegiem Projektu i za analizę metodyczną poszczególnych rodzajów zajęć;

6)  potwierdzenia należytego wykonywania umowy (na podstawie kart czasu pracy realizatora danych zajęć) w porozumieniu z danym dyrektorem szkoły podstawowej (Szkolnym Opiekunem Merytorycznym), w której prowadzone są zajęcia.

7)  usunięcia beneficjenta ostatecznego z zajęć wówczas, gdy będzie on utrudniał ich sprawną realizację;

8)  współpraca przy procesie rekrutacji uczestników Projektu;

9)  współtworzenie bazy uczestników Projektu oraz monitorowanie uczestnictwa BO w Projekcie;

10)  nadzoru nad prowadzeniem strony internetowej dotyczącej Projektu (dbałość o aktualne dane);

11)   opracowywanie materiałów informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją Projektu;

12) złożenia wniosku do Burmistrza Miasta Złotowa w sprawie podjęcia działań zmierzających do zmian realizatorów poszczególnych zajęć w każdym momencie trwania Projektu, po wcześniejszym podaniu przyczyny;

13)   inne zadania i obowiązki określone umową projektową.

4. Szkolny Opiekun Merytoryczny jest uprawniony i odpowiedzialny za:

1)       przestrzeganie przepisów dotyczących promocji oraz stosowania oznakowania projektów w ramach PO KL zgodnie z wytycznymi Instytucji Pośredniczącej i Wdrażającej;

2)       przeprowadzanie rekrutacji beneficjentów ostatecznych projektu zgodnie z przyjętym regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie;

3)       współpracę z Koordynatorem Projektu lub Asystentem Koordynatora Projektu w zakresie tworzenia bazy uczestników projektu oraz monitorowania ich uczestnictwa;

4)       organizację zajęć pozalekcyjnych dla uczniów danej szkoły określonych w projekcie (przygotowanie ramowych harmonogramów zajęć);

5)       koordynację tworzenia harmonogramów poszczególnych zajęć pozalekcyjnych dla danej grupy uczestników w danej szkole z Zleceniobiorcą wyłonionym w drodze przetargu;

6)       prowadzenie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej uczestników projektu oraz jej przekazanie do biura projektu po zakończeniu realizacji projektu;

7)       nadzorowania merytoryczno-pedagogiczneg nad przebiegiem projektu;

8)       analizowania oraz dokonywania ewentualnych korekt w poszczególnych programach danego rodzaju zajęć dla poszczególnych grup BO Projektu, przygotowanych przez Zleceniobiorcę wyłonionego w drodze przetargu;

9)       potwierdzenia należytego wykonywania umowy (na podstawie kart czasu pracy realizatora danych zajęć) w porozumieniu z Asystentem Koordynatora Projektu;

10)   przeprowadzanie wśród uczestników projektu różnego rodzaju analiz, ankiet niezbędnych do osiągnięcia określonych we wniosku rezultatów i produktów;

11)   niezwłoczne informowanie Koordynatora Projektu lub Asystenta Koordynatora Projektu o nieprawidłowościach oraz problemach wynikających z realizacji Projektu w szkole;

12)   współpracę z komórkami Urzędu Miejskiego i uprawnionymi instytucjami zewnętrznymi zaangażowanymi w realizację projektu;

13)   inne zadania i obowiązki określone umową projektową.

 
§ 4
Siedzibą biura projektu jest Urząd Miejski w Złotowie przy Alei Piasta 1, 77-400 Złotów.


§ 5
1. Upoważniam powołany niniejszym zarządzeniem zespół ds. realizacji projektu do przetwarzania danych osobowych uczestników projektu systemowego pt. „Sprężyna sukcesu” w ramach realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wzór upoważnienia oraz wzór odwołania do przetwarzania danych osobowych uczestników projektu stanowią odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do zarządzenia.

2. Upoważnienia są ważne do dnia odwołania, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2015 r. Upoważnienie wygasa z chwilą ustania zatrudnienia upoważnionego członka zespołu ds. realizacji projektu.


§ 6
Wykonanie zarządzenia powierzam Koordynatorowi Projektu, Księgowemu Projektu, Asystentowi Koordynatora Projektu oraz Dyrektorom szkół biorących udział w projekcie.

 
§ 7
Zespół ds. realizacji projektu powołany jest na czas realizacji projektu. Po zakończeniu zadania następuje rozwiązanie Zespołu.

§ 8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Burmistrz Miasta Złotowa
/-/ Stanisław Wełniak

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Urząd Miejski w Złotowie
al. Piasta 1, 77-400 Złotów
tel. 67 263 26 40, fax. 67 265 00 25
e-mail: urzad@zlotow.pl


Ta strona wykorzystuje pliki cookies niezbędne do działania silnika strony oraz w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.