Regionalny System Ostrzegania

Zarządzenie Nr 19/11 Burmistrza Miasta Złotowa
piątek, 11 lutego 2011 18:19

                          

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

ZARZĄDZENIE Nr 19/11
BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA
z dnia 2 lutego 2011 r.
 
w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt. „Sprężyna sukcesu” o numerze POKL.09.01.02.-30-352/10 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Na podstawie, art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r.: Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r.: Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r.: Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r.: Dz.U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r.: Dz.U. Nr 17 poz. 128; z 2007 r.: Dz.U. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r.: Dz.U. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r.: Dz.U. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r.: Dz.U. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675) w związku podjęciem Uchwały Nr III/15/10 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Projektu systemowego pod nazwą „Sprężyna sukcesu”, dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zarządzam, co następuje:
 
§ 1
Przyjąć Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt. „Sprężyna sukcesu”, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 
 
§ 2
Wykonanie zarządzenia powierzam Koordynatorowi Projektu, Księgowemu Projektu, Asystentowi Koordynatora Projektu oraz Dyrektorom szkół biorących udział w projekcie.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Burmistrz Miasta Złotowa
/-/ Stanisław Wełniak
 
 

Urząd Miejski w Złotowie
al. Piasta 1, 77-400 Złotów
tel. 67 263 26 40, fax. 67 265 00 25
e-mail: urzad@zlotow.pl


Ta strona wykorzystuje pliki cookies niezbędne do działania silnika strony oraz w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.