Regionalny System Ostrzegania

Zarządzenie Burmistrza Miasta Złotowa Nr 38/12
środa, 14 marca 2012 13:04

ZARZĄDZENIE Nr 38/12
BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA
z dnia 24 stycznia 2012 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu uchwały w sprawie nadania statutu instytucji kultury pod nazwą Miejska Bibliteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Złotowie

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 5a ust. 1 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 ze zmianami) oraz § 2 ust. 1 Załącznika do uchwały Nr XLI/225/10 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Burmistrz Miasta Złotowa zarządza, co następuje:

§ 1. Postanawiam przeprowadzić konsultacje w przedmiocie projektu uchwały w sprawie nadania statutu instytucji kultury pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Złotowie z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Konsultacje przeprowadzone będą w formie otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 3. Termin konsultacji ustala się na dzień 19 marca 2012 r. na godz. 15.30 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Złotowie al. Piasta 1.

§. 4. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi Urzędu Miejskiego ds. oświaty i kultury Panu Janowi Kowalskiemu.

§ 5. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia i podlega zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Złotowie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złotowie.

Załącznik: Projekt uchwały Rady Miejskiej w Złotowie w sprawie nadania statutu instytucji kultury pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Złotowie

 

Urząd Miejski w Złotowie
al. Piasta 1, 77-400 Złotów
tel. 67 263 26 40, fax. 67 265 00 25
e-mail: urzad@zlotow.pl


Ta strona wykorzystuje pliki cookies niezbędne do działania silnika strony oraz w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.