Regionalny System Ostrzegania

Zarządzenie Nr 29/12 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Miasto Złotów realizowanych w 2012 r.
piątek, 24 lutego 2012 12:59

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 4 ust. 1 pkt 5, 6, 13, 14, 16, art. 5 ust. 4 pkt 2, art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz § 12 ust uchwałą Nr XI/88/11 Rady Miejskiej z dnia 25 października 2011 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Miasta Złotów w 2012 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” zarządza się, co następuje:

§1.1. Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:

- upowszechniania kultury, sztuki i tradycji,
- upowszechniania kultury fizycznej,
- przeciwdziałania alkoholizmowi i innym zjawiskom patologicznym,
- ochrony i promocji zdrowia,
- integracji pomiędzy regionami partnerskimi współpracującymi z Gminą Miasto Złotów ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z miasta Złotowa,
- turystyki i krajoznawstwa,
w 2012 r., w związku z ogłoszonym zarządzeniem Nr 10/12 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 24 stycznia 2012 r konkursem ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Miasto Złotów.

2. Wykaz podmiotów, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym wraz z kwotą dotacji, stanowią załączniki nr 1, 2, 3, 4,5 i 6 do niniejszego zarządzenia.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Urzędu Miejskiego w Złotowie stosownie do powierzonego im zakresu czynności.

§3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Złotowie oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Złotowie.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Złotowa

/-/ Stanisław Wełniak


Załączniki:

1. Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 29/12 z dnia 24 lutego 2012 r.
2. Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 29/12 z dnia 24 lutego 2012 r.
3. Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 29/12 z dnia 24 lutego 2012 r.
4. Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 29/12 z dnia 24 lutego 2012 r.
5. Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 29/12 z dnia 24 lutego 2012 r.
6. Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 29/12 z dnia 24 lutego 2012 r.

 

Urząd Miejski w Złotowie
al. Piasta 1, 77-400 Złotów
tel. 67 263 26 40, fax. 67 265 00 25
e-mail: urzad@zlotow.pl


Ta strona wykorzystuje pliki cookies niezbędne do działania silnika strony oraz w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.