Regionalny System Ostrzegania

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowych opiniujących oferty złożone na realizację zadań publicznych w Gminie Miasto Złotów w roku 2012
wtorek, 24 stycznia 2012 10:30

OGŁOSZENIE O NABORZE
na członków komisji konkursowych opiniujących oferty złożone na realizację zadań publicznych w Gminie Miasto Złotów w roku 2012.

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U.z 2010 r. Nr 234, poz.1536) oraz § 12 uchwały Nr XI/88/11 Rady Miejskiej z dnia 25 października 2011 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Miasta Złotów w 2012 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”,

Burmistrz Miasta Złotowa

ogłasza nabór na członków komisji konkursowych opiniujących oferty złożone na realizację zadań publicznych w Gminie Miasto Złotów w roku 2012.

1. W wyniku ogłoszonego naboru, z osób reprezentujących organizacje pozarządowe oraz zainteresowanych udziałem w pracach komisji konkursowych w 2012 roku, którzy złożą kandydaturę, zostanie utworzona lista kandydatów na członków poszczególnych komisji konkursowych.

2. Burmistrz Miasta Złotowa wybierze 2 kandydatów z osób wskazanych przez organizacje pozarządowe na członków danej komisji konkursowej opiniującej oferty złożone na realizację zadań publicznych w Gminie Miasto Złotów w roku 2012, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536).

3. W skład danej komisji konkursowej wchodzi, co najmniej 3 przedstawicieli wskazanych przez Burmistrza Miasta Złotowa oraz co najmniej 2 przedstawicieli osób wskazanych przez organizacje pozarządowe.

4. Kandydatury osób wskazanych przez organizacje pozarządowe (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do reprezentacji organizacji zgłaszającej) należy składać na piśmie zgodnie ze wzorem, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

5. Kandydatami na członków danej Komisji mogą być osoby, które reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, które biorą udział w danym zakresie zadań publicznych określonych w danym konkursie.

6. Zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowych należy składać za potwierdzeniem odbioru w Urzędzie Miejskim w Złotowie al. Piasta 1, 77-400 Złotów w nieprzekraczalnym terminie do godziny 15:00 dnia 14 lutego 2012r.

6. Ostateczny skład komisji konkursowej powoływany zostanie w drodze zarządzenia Burmistrza Miasta Złotowa.

7. Udział w pracach Komisji Opiniującej Oferty jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Burmistrz Miasta Złotowa

/-/ Stanisław Wełniak

Złotów, dnia 24 stycznia 2012 r.

Do pobrania:

Wzór zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej opiniującej oferty złożone na realizację zadań publicznych

 

Urząd Miejski w Złotowie
al. Piasta 1, 77-400 Złotów
tel. 67 263 26 40, fax. 67 265 00 25
e-mail: urzad@zlotow.pl


Ta strona wykorzystuje pliki cookies niezbędne do działania silnika strony oraz w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.