Regionalny System Ostrzegania

XII sesja Rady Miejskiej w Złotowie
poniedziałek, 02 stycznia 2012 14:35

W dniu 27 grudnia odbyła się XII sesja Rady Miejskiej w Złotowie. Głównym punktem obrad było przyjęcie uchwały budżetowej Gminy Miasto Złotów na rok 2012. Informację w zakresie planowanych dochodów i wydatków sytuacji miasta przedstawiła Skarbnik Gminy Miasto Zlotów Pani Jadwiga Skórcz. Ponadto radni przegłosowali wprowadzenie zmian w budżecie na rok 2011 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta Złotów na lata 2011-2042. Porządek obrad obejmował interpelacje i wnioski radnych.

Podjęto również następujące uchwały:

- w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Złotów na lata 2012-2042,
- w sprawie pomocy finansowej Związkowi Gmin Krajny w Złotowie oraz Powiatowi Złotowskiemu,
- w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasto Złotów na rok 2012,
- w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Złotowie na rok 2012, w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
- o zmianie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego,
- w sprawie udzielenia bonifikat od odpłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
- w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławnika do Sądu Okręgowego w Poznaniu – Ośrodek Zamiejscowy w Pile na kadencję 2012-2015.

Rada Miejska przyjęła następujące sprawozdania:
- z działalności Burmistrza Miasta za okres od dnia 12 października do dnia 14 grudnia 2011r.,
- Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotowie za 2011 rok,
- Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotowie na 2012 rok.

Przed rozpoczęciem obrad odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe. Wręczono również statuetkę z okazji 20-lecia działalności przedsiębiorstwa CHRUPEK PPHU M.F. Miedzińscy, M.A. Barczak Sp.j. ze Złotowa ufundowaną przez Radę Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski w podziękowaniu za zaangażowanie na rzecz rozwoju lokalnej społeczności. Gratulacje złożyli również Burmistrz Miasta Złotowa oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Złotowie. W imieniu właścicieli firmy statuetkę oraz dyplom okolicznościowy odebrał Pan Franciszek Miedziński.

 

Urząd Miejski w Złotowie
al. Piasta 1, 77-400 Złotów
tel. 67 263 26 40, fax. 67 265 00 25
e-mail: urzad@zlotow.pl


Ta strona wykorzystuje pliki cookies niezbędne do działania silnika strony oraz w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.