Regionalny System Ostrzegania

Konferencja prasowa Burmistrza Miasta Złotowa
poniedziałek, 16 października 2017 13:58

W dniu 13 października 2017 r. o godz. 12.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Złotowie odbyła się konferencja prasowa Burmistrza Miasta Złotowa, w której wzięli udział: Adam Pulit – Burmistrz Miasta Złotowa, Małgorzata Chołodowska – Zastępca Burmistrza, Stanisław Wojtuń - radny Rady Miejskiej w Złotowie, Sławomir Wilowski – dyrektor Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej, Piotr Brewka – kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie oraz Jadwiga Sobczyk – Prezes Cartias przy parafii św. Rocha w Złotowie. Tematami konferencji były: wyniki głosowania na propozycje zgłoszone w ramach Złotowskiego Budżetu Obywatelskiego 2018, oszczędności w zakupie energii na rok 2018, podsumowanie konferencji pn. „Efektywność energetyczna w praktyce samorządów”, współpraca z miastami partnerskimi, zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży, rozszerzenia oferty Punktu Interwencji Kryzysowej, wsparcie gminy w ramach pomocy udzielanej potrzebującym przez Caritas parafii św. Rocha oraz sprawa uruchomienia nieczynnej części rehabilitacyjnej pływalni „Laguna”.


Złotowski Budżet Obywatelski 2018
Instytucja budżetu obywatelskiego opiera się na partycypacji mieszkańców w zarządzaniu gminą. Uzyskują oni realny wpływ na kierunki jej rozwoju poprzez współdecydowanie o wydatkowaniu środków publicznych. Do tej pory w Złotowie odbyły się dwie edycje budżetu.

Wyniki głosowania tegorocznej edycji Złotowskiego Budżetu Obywatelskiego przedstawił Stanisław Wojtuń – wiceprzewodniczący komisji powołanej do oceny propozycji zgłoszonych do budżetu. Zgodnie z harmonogramem konsultacji do Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Złotów na rok 2018 w okresie od 18 września do 6 października 2018 r. odbyło się głosowanie uprawnionych mieszkańców nad propozycjami budżetowymi. Do 20 października 2018 r. powołana komisja miała za zadanie ustalić wyniki głosowania. Skład komisji konkursowej: Aleksandra Zachęć (Sekretarz Gminy Miasto Złotów, przewodnicząca komisji), Sylwia Muzioł (kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Ekologii Urzędu Miejskiego w Złotowie), Bożena Lewandowska (kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Urzędu Miejskiego w Złotowie), Stanisław Wojtuń (radny Rady Miejskiej w Złotowie), Jerzy Kołodziejczyk (radny Rady Miejskiej w Złotowie), Krystian Cichański (radny Rady Miejskiej w Złotowie), Wanda Bihun (przedstawiciel lokalnych organizacji pozarządowych), Wiesław Fidurski (przedstawiciel lokalnych organizacji pozarządowych).

W tegorocznej edycji głosować na projekty mogli wszyscy mieszkańcy miasta Złotowa (nie brano pod uwagę głosów osób młodych tj. dzieci, których PESEL wskazywał, że same nie mogły podpisać formularzy głosowania tylko podpisali się za nich rodzice). W zeszłorocznej edycji głosowały osoby wpisane do rejestru wyborców – w tym roku zapis ten został zakwestionowany przez Wojewodę Wielkopolskiego w rozstrzygnięciu nadzorczym do uchwały o budżecie obywatelskim. Obowiązywała zasada: „1 głos, 1 projekt”. W sali operacyjnej Urzędu Miejskiego w Złotowie na czas głosowania została wystawiona urna na formularze głosowania. Formularz głosowania można było również pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Złotowie (druk należało uzupełnić, podpisać i dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Złotowie).

W głosowaniu wzięło łącznie udział 3.847 osób na 17.756 uprawnionych – frekwencja wyniosła 21,66% (w 2017 r. oddano łącznie 2.590 głosów). Oddano 173 głosów nieważnych. Komisja stwierdziła następujące przyczyny oddania nieważnych głosów: brak nr PESEL, wpisanie nr dowodu osobistego zamiast nr PESEL, brak podpisu głosującego, nieczytelnie wypełniona karta do głosowania, nieczytelny podpis głosującego, brak wyboru zadania, oddanie więcej niż 1 głosu na karcie, złożenie podpisu przez nieuprawnione osoby, głosowanie przez osoby nieuprawnione – spoza terenu Gminy Miasto Złotów.

Do tegorocznej edycji budżetu komisja zakwalifikowała 12 propozycji na 18 zgłoszonych (6 odpadło w wyniku oceny formalnej i merytorycznej m.in. z powodu braku odpowiedniej liczby podpisów poparcia w wyniku złożenia podpisów przez osoby nie będące mieszkańcami miasta Złotowa). W wyniku przeprowadzonego głosowania mieszkańcy Złotowa spośród 12 propozycji wybrali 6 zadań:
1) „Budowę kolorowego placu zabaw przy Przedszkolu nr 2 w Złotowie” - 792 głosy (szacunkowy koszt realizacji zadania: 107.308,38 zł).
2) „Modernizację Strzelnicy Sportowej LOK oraz magazynu broni i amunicji” - 724 głosy (szacunkowy koszt realizacji zadania: 89.250,00 zł).
3) Budowę „Ogrodu sensoryczno-edukacyjnego w Złotowie” - 560 głosów (szacunkowy koszt realizacji zadania: 149.000,00 zł).
4) realizację scen finałowych „Gry w butelkę” - złotowskiego filmu fabularnego - 422 głosy (szacunkowy koszt realizacji zadania: 35.000,00 zł).
5) budowę „Chatki dla zwierzaka” - 417 głosów (szacunkowy koszt realizacji zadania: 39.970,00 zł).
6) budowę „Disco Golf Park Złotów” - 248 głosów (szacunkowy koszt realizacji zadania: 33.750,00 zł).
Łączny szacunkowy (tj. wykazany przez wnioskodawców) koszt realizacji powyższych zadań wynosi 454.278,38 zł.

Burmistrz Miasta Złotowa podziękował członkom komisji za jej pracę, osobom zgłaszającym propozycje budżetowe oraz wszystkim mieszkańcom Złotowa uczestniczącym w głosowaniu. Duże zainteresowanie budżetem, zwłaszcza wysoka liczba osób głosujących na poszczególne propozycje, świadczy o zaangażowaniu mieszkańców w sprawy gminy.

W ramach Złotowskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2017 zostały już zrealizowane wszystkie wybrane przez mieszkańców zadania: 1) budowa chodnika przy blokach nr 4, 5 i 6 przy ul. Słowackiego, 2) budowa Street Workout na Półwyspie Rybackim, 3) rozbudowa istniejącego placu zabaw na Półwyspie Rybackim i budowa integracyjnego placu zabaw na Półwyspie Rybackim (osobne zadania zostały zrealizowane w ramach jednej inwestycji), 4) budowa drogi dojazdowej do parkingu przy ROD ”Piast” od strony Jeziora Zaleskiego.


Oszczędności w zakupie energii elektrycznej na rok 2018
Burmistrz Miasta Złotowa przedstawił wyniki przetargu na zakup energii elektrycznej na rok 2018. Przetarg przeprowadziła „Gołaniecka Grupa Zakupowa”, której miasto Złotów jest członkiem. Podmioty/samorządy zrzeszają się w grupy zakupowe w celu osiągnięcia efektu skali, silniejszej pozycji w negocjacjach z dostawcami usług oraz uzyskania lepszych warunków handlowych np. cen zakupu energii elektrycznej.

„Gołaniecka Grupa Zakupowa” 29 członków: Miasto i Gmina Gołańcz, Gmina Budzyń, Gmina Chodzież, Miasto Chodzież, Powiat Chodzieski, MZWiK Sp. z o o. w Chodzieży, Gmina Domasławek, Powiat Gnieźnieński. SANEPID w Gnieźnie, Gmina Kłecko, Gmina Lubowo, Gmina Margonin, Gmina Mieleszyn, Zakład Usług Komunalnych i Rolniczych Sp. z o. o. w Mieleszynie, Gmina Mieścisko, Gmina Mrocza, Gmina Rogoźno, Gmina Sadki, Gmina Sicienko, Gmina Sępólno Krajeńskie, Gmina Szamocin, Gmina Szubin, Gmina Tarnówka, Gmina Wapno, Powiat Wągrowiecki, Gmina Więcbork, Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o .o. w Więcborku, Gmina Zakrzewo, Gmina Miasto Złotów).

W wyniku przetargu na dostawy energii elektrycznej wybrana została firma Energa Obrót S.A. z Gdańska. W zakresie dostaw energii do obiektów cena wynosi 213,70 zł netto za 1 MW, natomiast w zakresie oświetlenia ulicznego 193,20 zł za 1 MW. Tym samym porównując te ceny z cenami firm konkurencyjnych w zakresie dostaw energii elektrycznej np. firmy ENEA oszczędności wynoszą rzędu 56% tj, ok. 900 tys. zł (obliczenia na podstawie faktur zeszłorocznych). W roku 2016 w Złotowie zużyto 2.154 MW (obiekty) i 1.316 MW (oświetlenie uliczne).


Konferencja „Efektywność energetyczna w praktyce samorządów”
W dniu 12 października br. w sali kinowej Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej odbyła się konferencja pn. „Efektywność energetyczna w praktyce samorządów”. Organizatorem konferencji była Pomorska Grupa Konsultingowa SA z Bydgoszczy przy współpracy z Gminą Miasto Złotów. Podczas konferencji zostały przedstawione przykłady udanych projektów związanych z wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych oraz działania podjęte przez samorządy na rzecz bardziej efektywnego wykorzystywania OZE. W konferencji uczestniczyło 100 osób – przedstawicieli samorządów i związków gmin z województw: wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i pomorskiego. Wygłoszono 13 prelekcji oraz przeprowadzono panel dyskusyjny „Progi i bariery dla OZE”.

W trakcie konferencji nastąpiło ogłoszenie wyników i rozdanie nagród laureatom konkursów o tematyce ekologicznej: plastycznego dla uczniów złotowskich szkół pn. „Czyste niebo nad nami to oddech nadziei” oraz dla mieszkańców Złotowa pn. „Najlepszy efekt ekologiczny instalacji OZE”.
Więcej informacji na temat konferencji znajdą Państwo w artykule Konferencja „Efektywność energetyczna w praktyce samorządów”


Współpraca z miastami partnerskimi
Burmistrz Miasta Złotowa omówił wizytę delegacji miasta Złotowa na Białorusi, która odbyła się w dniach 4-7 października 2017 r. Delegacja w składzie: Adam Pulit – Burmistrz Miasta Złotowa, Jadwiga Skórcz – Skarbnik Gminy Miasto Złotów oraz Danuta Szewczuk – insp. ds. kultury i oświaty Urzędu Miejskiego w Złotowie. Delegacja została zaproszona przez władze miasta partnerskiego Nieśwież (Rejonowy Komitet Wykonawczy w Nieświeżu) na konferencję poświęconą współpracy partnerskiej miast Polski i Białorusi, która odbyła się w Baranowiczach w dniach 5-6 października 2017 r. Delegacja Złotowa odbyła również wizytę studyjną w Nieświeżu. W wyniku wizyty zostaną zaproponowane nowe działania w zakresie edukacji i kultury, wymianie dzieci i młodzieży. Burmistrz Miasta Złotowa podsumował również roczną współpracę miasta z partnerami zagranicznymi, w tym: wizytę drużyny juniorów z UKS Football Academy Fair – Play w Złotowie w La Fleche (Francja) i ich udział w turnieju piłki nożnej, wizytę w Złotowie chórzystów z miasta partnerskiego Rathenow (Niemcy) i wspólny koncert ze złotowskim chórem Towarzystwa Śpiewu „Św. Cecylii”, rewizytę w Złotowie miłośników wypraw rowerowych z Rathenow w Złotowie w ramach projektu „Rowerem na Krajnie – integracyjna wyprawa rowerowa grup ze Złotowa i Rathenow” oraz wizytę skacistów Klubu Skata „Krajna” w Rathenow.


Zajęcia pozalekcyjne w ZCAS
Od września br. w siedzibie Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej odbywają się bezpłatne zajęcia pozalekcyjne. O ich dotychczasowym przebiegu poinformował dyrektor Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej, Sławomir Wilowski. W ofercie są następujące zajęcia:
- szachowe, które odbywają się w poniedziałki i wtorki w godz. 15.30 – 17.00;
- taneczne, które odbywają się w poniedziałki w godz. 12.50 – 14.20 oraz w środy w godz. 13.40 – 14.15;
- wokalno-muzyczne, które odbywają się w środy w godz. 15.30 – 18.30.

W zajęciach szachowych uczestniczy 25 dzieci, w tanecznych 20 dzieci, wokalno-muzycznych 14 dzieci. Od dnia 25 października br. startują zajęcia plastyczne. W planach jest również powstanie 7 – osobowego zespołu muzycznego.

Trwa nabór na zajęcia i opiekunowie/rodzice mogą dokonać zgłoszenia uczestników drogą mailową na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .


Punkt Interwencji Kryzysowej w Złotowie
Punkt Interwencji Kryzysowej (PIK), którego siedziba mieści się w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida przy ul. Grochowskiego 17 (wejście od strony Publicznego Przedszkola nr 1 w Złotowie), działa od października 2015 r. Organizatorem PIK jest Gmina Miasto Złotów (działalność PIK jest finansowana z budżetu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych). Z usług PIK mogą korzystać bezpłatnie mieszkańcy Złotowa. PIK w ramach swojej działalności oferuje pomoc psychologiczną, terapeutyczną i prawną. W 2016 roku PIK udzielił 310 porad. W ramach PIK istnieje możliwość podjęcia mediacji.

Dyżury specjalistów PIK:
- psycholog – poniedziałek i piątek w godz. 16.00-18.00,
- terapeuta – środa w godz. 18.00-20.00,
- radca prawny – czwartek w godz. 16.00-18.00.

Burmistrz Miasta Złotowa poinformował o poszerzeniu oferty PIK o dyżur terapeuty uzależnień – Przemysława Siciarza. Będzie on udzielał pomocy osobom uzależnionym (od narkotyków, środków odurzających a także od komputerów czy telefonów komórkowych). Dyżury będą się odbywać we wtorki w godz. 16.00 – 18.00.

W Złotowie można również skorzystać z pomocy Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w siedzibie MOPS przy ul. Królowej Jadwigi 54 (kontakt: tel. 67 263 30 34).


Pomoc w działalności Caritas działającym przy parafii św. Rocha w Złotowie
Działalność Caritas przy parafii św. Rocha w Złotowie przedstawiła Jadwiga Sobczyk. Caritas przy parafii św. Rocha funkcjonuje od 1995 r. W ramach swojej działalności wolontariusze Caritas m.in. prowadzą zbiórki funduszy na sprzęt rehabilitacyjny, organizują Dzień Chorego, kolacje wigilijne i śniadania wielkanocne dla najbiedniejszych. Przy wsparciu pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie Caritas uczestniczy w programie Pomocy Żywnościowej. Kwalifikacje osób do programu prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie (w ubiegłym roku pomoc uzyskało ok. 200 złotowian miesięcznie). Miasto pomogło Caritas w realizacji tego programu poprzez pokrycie kosztów transportu żywności z banku żywności z Bydgoszczy. Dzięki tej pomocy Caritas będzie mógł wspierać ok. 400 osób.


Remont części rehabilitacyjnej pływalni „Laguna”
Zastępca Burmistrza, Małgorzata Chołodowska, przedstawia sprawę usterek części rehabilitacyjnej pływalni. Obecnie część rehabilitacyjna pływalni jest nieczynna. Od czasu realizacji inwestycji tj. od października 2013 r. kierownik pływalni zgłosił kilkadziesiąt usterek związanych z jej funkcjonowaniem, które skutkowały okresowym zamykaniem tej. Największą wagę mają następujące usterki: przecieki z niecki basenowej, wadliwe funkcjonowanie oprzyrządowania instalacji elektrycznej, nieprawidłowe odwodnienie powierzchni okołobasenowej tzw. plaży basenowej. Analiza dokumentacji związanej z budową tej części pływalni wskazuje, że ww. usterki były już stwierdzone na etapie odbioru tej inwestycji. Według ekspertyzy dokonanej w listopadzie ub. przez niezależny podmiot - Oddział Biura Studiów i Rzeczoznawstwa Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych w Poznaniu usterki w zakresie wycieków z niecki basenowej prowadzą do degradacji konstrukcji żelbetonowej i w konsekwencji do zniszczenia niecki. Ponadto stwierdzono błąd projektowy lub wykonawczy polegający na braku oddzielenia brudnej wody z powierzchni okołobasenowej tj. plaży od wody basenowej – brudna woda spływa wprost do rynien wokół basenu i stamtąd jest ponownie transportowana za pomocą pomp z powrotem do basenu za pomocą instalacji zasilających basen w wodę. Zgodnie z przepisami sanitarnymi brudna woda powinna być odprowadzana za pomocą kratek ściekowych do instalacji ściekowej. Błąd ten należy wyeliminować.

Obecnie rozważane są dwa wyjścia:
1) Usterki usunie Wykonawca w ramach napraw pogwarancyjnych.
2) Usunięcie usterek poprzez wybór innej firmy (wówczas należy wykazać, że usterki są winą pierwotnego Wykonawcy i na drodze sądowej uzyskać zwrot kosztów remontu). Wykonawca tej części basenu – firma Ekokaloria z Kielc jest obecnie na obiekcie i wykonuje prace związane z usunięciem stwierdzonych przez Oddział Biura Studiów i Rzeczoznawstwa Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych w Poznaniu usterek. Obecnie miasto czeka na rezultat tych prac.

 

Urząd Miejski w Złotowie
al. Piasta 1, 77-400 Złotów
tel. 67 263 26 40, fax. 67 265 00 25
e-mail: urzad@zlotow.pl


Ta strona wykorzystuje pliki cookies niezbędne do działania silnika strony oraz w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.